Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha

Informace o projektu

První čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu v Bubenči byla postavena již začátkem minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1906. Její provoz byl ukončen v roce 1968. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. letech jako klasická mechanicko - biologická čistírna s jednostupňovým biologickým procesem, s kapacitou mechanického stupně 5 m3/s a biologického stupně 2,5 m3/s. Čištění odpadních vod na nové ÚČOV bylo provázeno prakticky od počátku vážnými provozními problémy, způsobenými nedostatečnou kapacitou jednotlivých technologických prvků, zejména lapáků písku a dmychárny.

V letech 1974 - 1985 se uskutečnily postupně dvě intenzifikace provozu ÚČOV přístavbou dalších čistírenských jednotek a objektů kalového hospodářství, které postupně zajistily zkapacitnění biologického stupně z původní hydraulické kapacity 2,5 m3/s na 4,6 m3/s a mechanického stupně z 5 m3/s na 8,7 m3/s. Byly postaveny 2 nové dosazovací nádrže, nová dmychána, lapáky písku a česlovna. Kalové hospodářství bylo rozšířeno o manipulační nádrže a strojní odvodňování kalu, což umožnilo provoz bez kalových nádrží staré čistírny. Přesto se nikdy nedosáhlo uspokojivého výsledku vzhledem k prudkému rozvoji Prahy a nárůstu specifické potřeby vody. Poslední intenzifikace probíhající byla realizována v letech 1994 – 1997, byla vybudována regenerační nádrž kalu, 4 kruhové  hluboké dosazovací nádrže a v aktivaci byla středobublinná aerace nahrazena jemnobublinnou. Realizováno bylo také dávkování polymerního flokulantu do všech 12 dosazovacích nádrží.

V současné době ÚČOV pracuje jako mechanicko-biologická čistírna s chemickým srážením a s regenerací vratného kalu. Provozovaná technologie zajišťuje čištění cca 95% celkové produkce odpadních vod z hlavního města Prahy od téměř 1,2 mil. obyvatel. Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale nedostatečným efektem  odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod.

Ročně je na ÚČOV vyčištěno 110 000 000 m³ odpadních vod.

Koncepce výstavby nové čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu se studijně sleduje od roku 1965.

V závěru roku 2004 byl schválen návrh, který stanovuje, že výhledová kapacita mechanicko-biologického čištění ÚČOV pro hl. m. Prahu zůstane v hl. m. Praze na Císařském ostrově. Z výsledků projednání všech dosud zpracovaných variant s ohledem na požadavek minimalizace investičních nákladů a doby výstavby bylo rozhodnuto zpracovat variantu včetně rozšíření mimo území současné ÚČOV, a to do prostoru bývalé zahrádkářské kolonie.

Celková základní koncepce dnešního řešení přestavby a rozšíření ÚČOV spočívá v rekonstrukci stávající ÚČOV, která převezme 40 % budoucí kapacity, a ve výstavbě Nové vodní linky (NVL) se zbývající kapacitou. Navržené umístění je optimální z hlediska využití kmenových kanalizačních stok. Nevýhodou jsou omezené prostorové možnosti pro další rozvoj ÚČOV.  Navržené řešení spočívá ve vybudování samostatné nové mechanicko-biologické linky čištění s chemickým srážením ve špičkách. Ta umožní dosáhnout emisních limitů dle NV ČR  směrnice Rady EU  pro "citlivé oblasti". Zohledňuje rovněž ochranu proti povodňovým stavům na úrovni roku 2002.

Pro zpracování kalů využívá stávající kalové hospodářství, které kapacitně dočasně postačí. Výhledově se předpokládá uvedení do provozu nového kalového hospodářství.

.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jiří Bažata

Další projekty

Nebory, Oldřichovice

Kompletní stavební objekty SO 203, 205, 207, 210 – bez speciálního zakládání a vozovek. Pro sdružení firem: IMOS DIS Brno

Zobrazit detail projektu
Nebory, Oldřichovice

Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Stavba je navržena jako kompletní stavební (SMP CZ) a technologickou (KUNST) rekonstrukci. Vše se nachází v jedné provozní budově a nejzásadnější je rozšíření z jednostupňové linky na linku dvoustupňovou – vložením flotace a flokulace do prvního pískového filtru. Úpravna vody Hvězdička je...

Zobrazit detail projektu
Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Zobrazit všechny projekty