Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v hermetických prostorech

Informace o projektu

Předmětem realizace díla je dodávka a montáž systémů aerosolového stabilního hasícího zařízení, strojní, elektro a SKŘ s napojením na detekci stávajícího systému EPS.

Nová technologie aerosolového hašení zásadně mění celkovou koncepci zajištění protipožárního zabezpečení vybraných objektů a prostor požárních úseků (PÚ). HVBI bloky 1,2 a HVB II boky 3, 4.  Stávající stabilní skrápěcí zařízení (SSZ) bude demontováno a nahrazeno za aerosolové stabilní hasící zařízení (ASHZ).

Realizace díla bude probíhat po etapách, celkem v 6 odstávkách jednotlivých bloků  EDU1 – EDU4, ve 24 požárních úsecích v rozmezí roku 2015 – 2017 a době trvání každé odstávky od 10 – 51 dnů.

U výrobního bloku EDU1 a EDU2 vychází realizace v jedné odstávce, počet dní na realizaci je 51 dní. U výrobního bloku EDU3 a EDU4 vychází realizace ve dvou odstávkách, souhrnný počet dní na realizaci je 54, resp. 39 dní.

Přesný termín odstávek jednotlivých bloků, tj. jejich zahájení a plánované ukončení oznámí objednatel v dostatečném předstihu.

Likvidace stávajícího potrubního systému SSZ od armatur na podlaží +9,6m po hermetické průchodky +14,7m. Dále likvidace veškerých potrubních  části SSZ v HP vč., konzol s využitím demontovaných funkčních armatur pro další použití na EDU

Stavebních otvory, vzniklé při likvidací stávajícího SSZ  budou zatěsněny tak, aby splňovaly požadavky na oddělení jednotlivých prostor. Rozdělení a rozsah jednotlivých PÚ zůstane beze změny.

Nová koncepce stabilního hasícího zařízení spočívá v instalaci aerosolového stabilního hasícího zařízení, které působí na plameny požáru a využívá tzv. inhibičního efektu hasícího aerosolu. Základní částí jsou generátory hasícího aerosolu, které je nutno kompletovat při montáži vhodným startérem. Generátory jsou beztlaké plechové nádoby, které emitují aerosol pouze v případě nutnosti hasit. Hasící aerosol vzniká termickou dekompozicí zdrojové směsi zalisované do generátoru při výrobě.

Požární úseky umístěné v hermetické zóně (HZ), budou hašeny ASHZ, čímž odpadne nutnost zabezpečení potrubních hermetických průchodek RČA – lokalizační skupinou (požadavek SÚJB dle vyhlášky 195/1999 Sb.). Stávající průchodky do HZ budou ponechány a oboustranně hermeticky zaslepeny dle TPE 10-40/1693/80.

ASHZ je realizováno pro aktivaci aerosolových vyvíječů bez vlastních detekce požáru. Detekce požáru bude zajištěna stávajícím systémem EPS.

Za provozu bloku bude ASHZ aktivní v automatickém režimu. Při odstávce bloku bude také aktivní, pokud nebude požadavek na vstup obsluhy, nebo dodavatelů do dotčených KK PÚ. V tomto případě se ASHZ bude deaktivovat dle metodiky ČEZ_ ME_0113 přes operátora BD.     

Součásti bude rovněž instalace nadřazené ústředny ASHZ, která bude propojena okruhově jedním nebo dvěma kabely s dílčími ústřednami pro jednotlivé požární úseky. Systém ASHZ bude proveden s nejnutnějšími nutnými úpravami hašených prostor, tzn. optimální úpravy popř. náhrada stávajících VZT klapek a armatur, stavebních otvorů, prostupů a průduchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další projekty

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha

První čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu v Bubenči byla postavena již začátkem minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1906. Její provoz byl ukončen v roce 1968. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60....

Zobrazit detail projektu
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha

Nebory, Oldřichovice

Kompletní stavební objekty SO 203, 205, 207, 210 – bez speciálního zakládání a vozovek. Pro sdružení firem: IMOS DIS Brno

Zobrazit detail projektu
Nebory, Oldřichovice

Zobrazit všechny projekty