Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v hermetických prostorech

Informace o projektu

Předmětem realizace díla je dodávka a montáž systémů aerosolového stabilního hasícího zařízení, strojní, elektro a SKŘ s napojením na detekci stávajícího systému EPS.

Nová technologie aerosolového hašení zásadně mění celkovou koncepci zajištění protipožárního zabezpečení vybraných objektů a prostor požárních úseků (PÚ). HVBI bloky 1,2 a HVB II boky 3, 4.  Stávající stabilní skrápěcí zařízení (SSZ) bude demontováno a nahrazeno za aerosolové stabilní hasící zařízení (ASHZ).

Realizace díla bude probíhat po etapách, celkem v 6 odstávkách jednotlivých bloků  EDU1 – EDU4, ve 24 požárních úsecích v rozmezí roku 2015 – 2017 a době trvání každé odstávky od 10 – 51 dnů.

U výrobního bloku EDU1 a EDU2 vychází realizace v jedné odstávce, počet dní na realizaci je 51 dní. U výrobního bloku EDU3 a EDU4 vychází realizace ve dvou odstávkách, souhrnný počet dní na realizaci je 54, resp. 39 dní.

Přesný termín odstávek jednotlivých bloků, tj. jejich zahájení a plánované ukončení oznámí objednatel v dostatečném předstihu.

Likvidace stávajícího potrubního systému SSZ od armatur na podlaží +9,6m po hermetické průchodky +14,7m. Dále likvidace veškerých potrubních  části SSZ v HP vč., konzol s využitím demontovaných funkčních armatur pro další použití na EDU

Stavebních otvory, vzniklé při likvidací stávajícího SSZ  budou zatěsněny tak, aby splňovaly požadavky na oddělení jednotlivých prostor. Rozdělení a rozsah jednotlivých PÚ zůstane beze změny.

Nová koncepce stabilního hasícího zařízení spočívá v instalaci aerosolového stabilního hasícího zařízení, které působí na plameny požáru a využívá tzv. inhibičního efektu hasícího aerosolu. Základní částí jsou generátory hasícího aerosolu, které je nutno kompletovat při montáži vhodným startérem. Generátory jsou beztlaké plechové nádoby, které emitují aerosol pouze v případě nutnosti hasit. Hasící aerosol vzniká termickou dekompozicí zdrojové směsi zalisované do generátoru při výrobě.

Požární úseky umístěné v hermetické zóně (HZ), budou hašeny ASHZ, čímž odpadne nutnost zabezpečení potrubních hermetických průchodek RČA – lokalizační skupinou (požadavek SÚJB dle vyhlášky 195/1999 Sb.). Stávající průchodky do HZ budou ponechány a oboustranně hermeticky zaslepeny dle TPE 10-40/1693/80.

ASHZ je realizováno pro aktivaci aerosolových vyvíječů bez vlastních detekce požáru. Detekce požáru bude zajištěna stávajícím systémem EPS.

Za provozu bloku bude ASHZ aktivní v automatickém režimu. Při odstávce bloku bude také aktivní, pokud nebude požadavek na vstup obsluhy, nebo dodavatelů do dotčených KK PÚ. V tomto případě se ASHZ bude deaktivovat dle metodiky ČEZ_ ME_0113 přes operátora BD.     

Součásti bude rovněž instalace nadřazené ústředny ASHZ, která bude propojena okruhově jedním nebo dvěma kabely s dílčími ústřednami pro jednotlivé požární úseky. Systém ASHZ bude proveden s nejnutnějšími nutnými úpravami hašených prostor, tzn. optimální úpravy popř. náhrada stávajících VZT klapek a armatur, stavebních otvorů, prostupů a průduchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další projekty

Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Stavba je navržena jako kompletní stavební (SMP CZ) a technologickou (KUNST) rekonstrukci. Vše se nachází v jedné provozní budově a nejzásadnější je rozšíření z jednostupňové linky na linku dvoustupňovou – vložením flotace a flokulace do prvního pískového filtru. Úpravna vody Hvězdička je...

Zobrazit detail projektu
Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Modernizace stanice metra Jinonická, Praha

Na konci roku 2016 byla zahájena stavba modernizace stanice metra Jinonická. Modernizaci stanice v Jinonicích provádíme v rámci Sdružení SMP CZ a BREMA. Předmětem prací je náprava zatékání do stanice a výměna starších částí vybavení neodpovídajících současným předpisům. Zejména se jedná o...

Zobrazit detail projektu
Modernizace stanice metra Jinonická, Praha

Zobrazit všechny projekty