Profil společnosti

Základní informace o společnosti

Kdo jsme

Společnost SMP CZ působí v oblasti stavebnictví v České a Slovenské republice a řadí se mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností na českém trhu.

Stěžejním oborem společnosti SMP CZ jsou dopravní stavby. SMP CZ má více než 60letou tradici ve výstavbách a rekonstrukcích železobetonových mostů, ocelových a dřevěných lávek. Výjimečnou specializací je výstavba mostů z příčných prefabrikátů, mostů prováděných letmou betonáží, zavěšených a visutých mostů.

V oblasti vodohospodářských staveb SMP CZ provádí komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních systémů, realizuje protipovodňová opatření a úpravy vodních toků. V této oblasti SMP CZ zaujímá přední místo na českém trhu.

SMP CZ realizuje široký rozsah průmyslových a ekologických staveb, včetně dodávek technologických celků, výstavby objemných úložišť, retenčních nádrží, zakázky technické a občanské vybavenosti, sanace krajiny po důlní těžbě a odstraňování ekologických škod. SMP CZ disponuje specializovanými projektovými týmy se zkušenostmi z realizace těchto staveb.

SMP CZ provádí podzemní a inženýrské stavby, práce v hloubených i ražených tunelech a vlastní potřebná oprávnění tyto činnosti provádět.

SMP CZ je držitelem certifikátů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001.

SMP CZ je v České a Slovenské republice součástí Skupiny SMP spolu s firmami ARKO TECHNOLOGY, FREYSSINET CS, OK Třebestovice, PREFA PRO, PRŮMSTAV SMS. Skupina SMP je schopna pokrýt svými specializacemi prakticky veškeré stavební činnosti. 

Jsme součástí skupiny VINCI

VINCI je světový hráč v oblastech koncesí a výstavby. Zaměstnává téměř 190 000 spolupracovníků ve stovce zemí. Koncipuje, financuje, staví a spravuje infrastruktury a zařízení, která přispívají ke zlepšení každodenního života a dopravní obslužnosti každého z nás.

Protože se jedná o stavby sloužící veřejnosti, považuje VINCI dialog s partnery z řad státních i soukromých organizací za nezbytnou podmínku své činnosti.

Jelikož její vizí je globální úspěch a neomezuje se pouze na ekonomické výsledky, VINCI se zavazuje k environmentální, sociální a společenské výkonnosti.  Ambicí VINCI je vytvořit dlouhodobou hodnotu pro své klienty, akcionáře a pro společnost.

Ocenění