Druhá etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

DRUHÁ etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

Zájmová lokalita se nachází na jižním okraji obce Zbuzany v nezastavěné části obce. Z východní strany je ohraničena silnicí III /0059 Zbuzany-Choteč. Ze severní strany lokalita navazuje na již realizovanou výstavbu I. etapy, včetně realizované dopravní infrastruktury. Středem území I. etapy výstavby je vedena dvojice místních obslužných komunikací (ulice na Hlinkách a ulice Slunečná). Ze západní strany je lokalita ohraničena pozemkem č. 626 ve vlastnictví obce Zbuzany. V jihozápadní časti je lokalita ohraničena pozemkem č. 149/81 v soukromém vlastnictví.

Vlastní návrh urbanistického a architektonického řešení lokality a návrh parcelace byl proveden firmou AGA – Letiště ve spolupráci s investorem stavby. Předmětná lokalita počítá se situováním 67 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.

Účelem stavby bylo vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu pro plánovanou výstavbu 67 rodinných domů.

Základní dopravní skelet řešeného území tvoří systém místních obslužných komunikací s šířkou uličních prostorů 13 m. Tyto základní komunikace jsou navzájem propojeny a vytínají v oblasti veřejné prostranství pro umístění centrální parkové úpravy.

Na základní dopravní skelet navazují zklidněné komunikace, které jsou řešeny jako komunikace se smíšeným provozem chodců a vozidel (obytné zóny). Komunikace řešené jako obytné zóny s sebou přináší výrazné zvýšení komfortu bydlení. Hlavním důvodem zřízení obytné zóny byla snaha o zvýšení bezpečnosti provozu a posílení nebo zdůraznění pobytové funkce nad funkcí dopravní na komunikacích s malým dopravním významem.

Jednosměrné ulice obytné zóny mají šířku uličního prostoru 6,50 m a obousměrná ulice obytné zóny 8 m. Stavba zahrnovala přípravu území, tj. sejmutí kulturních vrstev půdy a kácení dřevin v nezbytném rozsahu.

V rámci stavby byly provedeny komunikace a zpevněné plochy, splašková a dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod STL, objekt tříděného odpadu, společné pilíře (plyn + elektro) a ohumusování včetně sadových úprav. Splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod a STL plynovod byly řešeny včetně přípojek.

INVESTOR
PALOA ESTATES
PROJEKTANT
AGA - Letiště
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2014 - 05/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Zbuzany, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.