Společně VINCI

Monolitické mosty betonované na pevné skruži

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

Silnice I/6, Nové Sedlo-Jenišov

SILNICE I/6, NOVÉ SEDLO – JENIŠOV

SMP CZ realizovala na úseku Nové Sedlo-Jenišov v rámci sdružení firem SMP CZ, EUROVIA, BERGER BOHEMIA a SWIETELSKY tři mostní objekty. Jde o obloukový nadjezd SO 201 přes dálnici R6, o monolitický dvoutrám délky 130 m SO 205b na hlavní trase a prefabrikovaný třípolový most SO 206 přes trať ČD.

SO 205b – most byl založen na velkoprůměrových pilotách 1200 mm. Pilíře jsou tvaru V, jsou tvořeny dvěma stojkami, pod vrcholem spojenými táhlem. Táhlo je ocelová trouba vyplněná betonem. Poté byla vybudována pevná skruž, na které do posuvného bednění ALPI byla vybetonována nosná konstrukce. Následovala betonáž říms do římsového vozíku Quick. Tento objekt byl zprovozněn v říjnu 2009.

SO 206 – objekt byl založen na pilotách 1200 mm. Nejprve byla vybudována spodní stavba,  po postavení skruže provizorního podepření bylo osazeno v každém ze tří polí 6 ks nosníků SMP T-H (hybridně předpjaté nosníky tvaru T). Následně byla vybetonována spřahující deska a příčníky, proběhly práce na vybavení mostu a osazení dilatací. Objekt byl zprovozněn v říjnu 2009.

Objekt SO 201 – most, jehož nosnou konstrukci tvoří betonový monolitický oblouk s rozpětím 43,6 m a vzepětím 5,75 m. Na oblouku je na betonových stojkách betonová mostovka. Most je založen plošně. Objekt byl zprovozněn v říjnu 2010.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
PONTEX
ZHOTOVITEL
sdružení firem SMP CZ, EUROVIA, BERGER BOHEMIA a SWIETELSKY
REALIZACE
01/2008 – 10/2010
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Nové Sedlo - Jenišov, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Referenční stavby

  Most přes údolí Berounky, Lahovice-Slivenec

  Most přes údolí Berounky, Lahovice-Slivenec

  Stavba 514 Lahovice-Slivenec je součástí silničního okruhu kolem Prahy. Začátek trasy navazuje na úsek 513 Vestec-Lahovice v km 9,687, kde na levém břehu končí most přes  Vltavu. Na tento most trasa přímo navazuje mostní estakádou, která překlenuje celé údolí Berounky a Radotína a končí před jižním portálem tunelu v km 11,750. Celková délka estakády je 2,055 km a je rozdělena na pět dilatačních částí, z toho SMP CZ realizovala jeden mostní objekt, a to SO 204/1.2 – most přes údolí Berounky.

  Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových železobetonových pilotách průměru 1,22 m nebo 1,52 m. Základy jsou železobetonové. Pilíře mají tvar oválu.

  Nosnou konstrukci komorového průřezu tvoří spojitý nosník o 5 polích, samostatný pro každý dopravní směr. Teoretická rozpětí jednotlivých polí, vztažená na osu převáděné komunikace, jsou 40 + 50 + 84 + 50 + 40 m. Konstrukční výška nosné konstrukce je proměnná od 2,60 m v krajních polích do 4,80 m nad podporami kolem největšího rozpětí. Výstavba nosné konstrukce probíhala na pevné skruži.

  INVESTOR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  PROJEKTANT
  VALBEK
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  06/2007 – 12/2009
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  hl. m. Praha

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Luboš Lobík

  ředitel divize

  Luboš Lobík

  ředitel divize Dopravní stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Referenční stavby

   Most přes ulici Strakonická, Praha

   MOST PŘES ULICI STRAKONICKÁ, PRAHA

   Most se nachází v intravilánu, v oblasti Pražské kotliny v rovinaté levobřežní údolní nivě řeky Vltavy, katastru obce Malá Chuchle mezi železnicí směr Praha – Plzeň, stávající ulicí Strakonickou a řekou Vltavou.

   Hlavním důvodem pro výstavbu tohoto mimoúrovňového křížení bylo nebezpečné odbočování z velmi frekventované Strakonické ulice do Malé Chuchle ve směru od Zbraslavi, kdy se musela přejet tato ulice v opačném směru.

   Konstrukci tvoří dva mosty – trámový most 201a a deskový most 201b.

   Nosná konstrukce mostu 201a je navržena jako spojitá monolitická, v podélném směru předpjatý trám s konzolami konstantní šířky. V polích 1, 2 je deska v přímé s konstantní šířkou. V poli 3 začíná a v poli 4 pokračuje přechodnice s navazujícím směrovým obloukem o poloměru 68 m a deska i konstrukce se rozšiřují. Příčný sklon mostovky je v polích 1, 2, 3 konstantní levostranný 2,5 %, v poli 4 se mění na levostranný 3,5 %. V příčném směru je konstrukce nepředpjatá železobetonová. Tvar nosné konstrukce a jejího horního povrchu je přísně podřízen parametrům přecházející komunikace, co se týče směru, šířky, nivelety a příčných spádů.

   Nosná konstrukce mostu 201b je tvořena půdorysně zakřivenou spojitou, podélně předpjatou železobetonovou deskou s konzolami konstantní šířky. Poloměr horizontálního zakřivení se mění od 68 m na styku s mostem 1, přes přechodnice až po 26 m u opěry č. 11. Podle tohoto zakřivení se mění i šířka konstrukce. Podle tohoto zakřivení se mění i šířka konstrukce. Příčný sklon mostovky je levostranný proměnné velikosti od 3,5 % na styku s mostem1 po 4 % u opěry č. 11. Tvar desky nosné konstrukce a jejího horního povrchu je stejně jako u mostu 201a, přísně podřízen parametrům přecházející komunikace.

   INVESTOR
   Magistrát hl. m. Prahy, TSK
   PROJEKTANT
   Pontex
   ZHOTOVITEL
   Sdružení firem Pražské silniční a vodohospodářské stavby (Porr), SSŽ (Eurovia CS). Zhotovitel SO 201 je SMP CZ.
   REALIZACE
   11/2004 – 12/2005
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Malá Chuchle, hl. m. Praha

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Luboš Lobík

   ředitel divize

   Luboš Lobík

   ředitel divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Referenční stavby

    Nové spojení, SO 858 silniční estakáda Krejcárek – Palmovka

    NOVÉ SPOJENÍ, SO 858 SILNIČNÍ ESTAKÁDA KREJCÁREK – PALMOVKA

    Silniční estakáda Krejcárek-Palmovka je součástí stavby tzv. Nového spojení, jehož cílem je umožnění a zkapacitnění napojení železničních tratí ze severu a východu do pražského hlavního nádraží a Masarykova nádraží. Estakáda mimoúrovňově kříží dva koridory Nového spojení v oblasti silničního propojení Žižkova s Libní se stávajícím přejezdem v ulici Pod Plynojemem.  Estakáda tak realizuje bezkolizní a rychlé silniční propojení z křižovatky Krejcárek na křižovatku Švábky.

    Nosná konstrukce estakády byla navržena jako spojitý komůrkový nosník o sedmi polích z předpjatého betonu. Podpory mostu tvoří vždy dva šestiúhelníkové sloupy s bočním vlysem. Založení podpěr č. 7 a 8 je plošné, založení ostatních podpěr je provedeno na velkoprofilových pilotách. Prefabrikovaná římsa je integrována se zábradlím, které je doplněno na potřebnou výšku vodorovnými trubkovými madly. Vozovka je z asfaltového betonu a v celém rozsahu mostu je ve vozovce umístěno solicí zařízení s automatickým provozem. Důvodem je, že na konci mostu niveleta prudce klesá až na 6,8 % a trasa zatáčí vpravo s poloměrem R=35 m.

     

    Technické údaje:

    Délka přemostění: 284,500 m

    Délka mostu: 308,902 m

    Délka nosné konstrukce: 288,217 m

    Rozpětí: 33,2 + 42,0 + 44,2 + 44,2 + 42,0 + 42,0 + 38,7 m

    Šířka mostu: 11,900 m – 15,780 m

    Volná šířka mostu mezi svodidly: 11,500 m – 15,264 m

    Plocha nosné konstrukce: 3 260,20 m2

    INVESTOR
    SFDI
    PROJEKTANT
    SUDOP PRAHA
    ZHOTOVITEL
    Sdružení Pražské spojení: Skanska, SSŽ (nyní EUROVIA), Metrostav, Subterra. Zhotovitel SO 858 je SMP CZ.
    REALIZACE
    11/2004 – 12/2005
    OCENĚNÍ

    MÍSTO STAVBY
    hl. m. Praha

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Luboš Lobík

    ředitel divize

    Luboš Lobík

    ředitel divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Referenční stavby

     Výstavba nového mostu, Čekanice

     Výstavba nového mostu, Čekanice

     Stavba 0306 Mezno–Tábor jako součást výstavby dálnice D3 Praha – České Budějovice je členěna na šest samostatných staveb, z nichž pátá (stavba 0306-II-C most Čekanice v km 75,1 – 75,560) v délce úseku cca 0,5 km obsahuje předmětnou mostní stavbu s vyvolanými souvisejícími objekty. Navazuje na část obchvatu města Tábor, který byl v této oblasti realizován v 90. letech jako dvoupruh.

     Nový most Čekanice vytváří levou polovinu dálnice, pravou postavila firma SMP CZ metodou postupného vysouvání v letech 1992-1994.

     Nosná konstrukce mostu je spojitou předpjatou konstrukcí o 13 polích. Rozpětí jednotlivých polí jsou 22,14 + 29,41 + 30,10 + 32,35 + 40,44 + 7 x 40,47 + 30,35 m, celkové délky 474,076 m, šířky mezi svodidly 13,5 m, v konstantním příčném sklonu 3,60 %. Plocha mostu je 7 215,67 m2.

     Pro výstavbu byla zvolena technologie monolitická na pevné skruži. Převážnou část nosné konstrukce cca 390 m tvoří předpjatý průchozí komorový nosník. Založení mostu je na vrtaných pilotách. Nosná konstrukce spočívá na kruhových hrncových ložiskách, vždy dvojice na jedné podpoře.

     INVESTOR
     Ředitelství silnic a dálnic ČR
     PROJEKTANT
     VALBEK
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     02/2003 – 03/2005
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     D3 Čekanice, Jihočeský kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Luboš Lobík

     ředitel divize

     Luboš Lobík

     ředitel divize Dopravní stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Referenční stavby

      Okružní křižovatka na mostě 1. máje, Karlovy Vary

      Okružní křižovatka na mostě 1. máje, Karlovy Vary

      Stavba zahrnovala výstavbu okružní křižovatky v centru Karlových Varů, která propojuje ulice Horovu, Bezručovu, Vítěznou a nábřeží Osvobození bez průpletových úseků.

      Vlastní kruhová část křižovatky je vedena po dvou mostních objektech přes řeku Teplou. Mostní objekty jsou z monolitického předpjatého betonu. Součástí stavby je také lávka pro pěší přes řeku Teplou, nábřežní chodník podcházející celou okružní křižovatku po pravém břehu řeky Teplá a úprava nábřeží po obou stranách křižovatky až k sousedním mostům.

      V rámci stavby bylo nutno přeložit ve složitých podmínkách nepřerušeného průjezdu veřejné dopravy velké množství inženýrských sítí do nových tras, postavit nové chodníky, cyklistické stezky a nová napojení všech komunikací na stávající komunikace. Práce byly ukončeny sadovými úpravami a zřízením vodotrysku uprostřed vnitřního kruhu křižovatky.

      INVESTOR
      Úřad města Karlovy Vary
      PROJEKTANT
      BPO, Ostrov nad Ohří
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      12/2000 - 11/2001
      MÍSTO STAVBY
      Karlovy Vary, Karlovarský kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Luboš Lobík

      ředitel divize

      Luboš Lobík

      ředitel divize Dopravní stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Monolitické mosty letmo betonované, Referenční stavby

       Most přes Úhlavku, Kladruby

       most přes úhlavku, KLADRUBY

       Nosná konstrukce mostu je o pěti polích rozpětí 38 + 53 + 72 + 130 + 67 m. Jedná se o předpjatý železobetonový sdružený rám komorového průřezu samostatného pro každou polovinu dálnice. První dvě pole nosné konstrukce byla betonována na pevné skruži a zbývající tři pole se realizovala metodou letmé betonáže symetricky vahadlovým způsobem. Celková délka mostu je 372,8 m. Niveleta mostovky se nachází ve výšce 44 m nad hladinou řeky Úhlavky.

       Zárodky vetknuté přes příčník do pilířů pro betonáž nosné konstrukce pomocí dvou párů vozíků o nosnosti 150 t jsou výšky 7,5 m. Jednotlivé lamely měly délku 3,5 až 5,5 m. Uprostřed rozpětí je konstrukce komorového průřezu vysoká 2,8 m stejně jako přímopasové komorové konstrukce krajních dvou polí. Veškeré předpětí je systémem MONOS s použitím dvanáctilanových jednotek.

       INVESTOR
       Ředitelství silnic a dálnic ČR
       PROJEKTANT
       Pontex
       ZHOTOVITEL
       SMP CZ
       REALIZACE
       01/1995 – 12/1997
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Kladruby, Plzeňský kraj

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Luboš Lobík

       ředitel divize

       Luboš Lobík

       ředitel divize Dopravní stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

        Hraniční most Rozvadov – Waidhaus

        HRANIČNÍ MOST ROZVADOV – WAIDHAUS

        Nosná konstrukce o sedmi polích otevřeného spojitého dvoutrámového průřezu o rozpětí polí 33 + 5x 41 + 33 m samostatné pro každý pás dálnice byla betonována z části na pevné a z části na výsuvné skruži. Předpětí nosné konstrukce je systémem DYWIDAG.

        INVESTOR
        Ředitelství silnic a dálnic ČR
        PROJEKTANT
        Pontex
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        11/1995– 08/1996
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Rozvadov, Plzeňský kraj

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Luboš Lobík

        ředitel divize

        Luboš Lobík

        ředitel divize Dopravní stavby

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz
         Datová schránka: utdgcji

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         Pondělí až pátek, 7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Datová schránka: utdgcji
         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.