Společně VINCI

Montované předpjaté mosty

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Montované předpjaté mosty, Právě jsme dokončili, Referenční stavby

Dálniční most na obchvatu Lubence, dálnice D6

DÁLNIČNÍ MOST NA OBCHVATU LUBENCE, dálnice D6

SMP CZ realizovala dálniční most na D6, na obchvatu Lubence. Jedná se o trvalý silniční mostní objekt se směrově rozdělenými nosnými konstrukcemi o čtyřech polích. Nosná konstrukce je dvoutrámová  z předpjatého betonu. Spodní stavba je železobetonová, hlubinné založení je provedeno na pilotách.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
TUBES
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
01/2019 - 09/2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
dálnice D6, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Opravy a rekonstrukce mostů, Právě jsme dokončili

    Most na komunikaci 1/35, Hořice v Podkrkonoší

    MOST NA KOMUNIKACI 1/35, HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

    SMP CZ prováděla železobetonové pilíře a opěry spodní stavby na mostě, který se nachází na komunikaci 1/35 v Hořicích v Podkrkonoší.

    Práce zahrnovaly dodávku skruže pro nosnou konstrukci a montáž prefabrikovaných příčníků.

    INVESTOR
    Ředitelství silnic a dálnic ČR
    PROJEKTANT
    M - PROJEKCE
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ pro sdružení M - SILNICE a EUROVIA CS
    REALIZACE
    07/2019 – 07/2020
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Hořice v Podkrkonoší

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Luboš Lobík

    ředitel divize

    Luboš Lobík

    ředitel divize Dopravní stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

      Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,16, dálnice D1

      Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161, dálnice D1

      1. listopadu 2016 byl uveden do provozu kompletní dálniční most D1-035. Společnost SMP CZ realizovala stavbu „D1 Oprava mostu D1-035 na dálnici D1“ jako přímý zhotovitel pro ŘSD ČR.

      Zdůvodnění stavby a popis jejího průběhu

      Samotná stavba se skládá celkem z deseti stavebních objektů, kde dominantní je právě rekonstrukce mostu D1-035. Ta byla z prvopočátku plánována jako součást modernizace D1 – úsek 02, avšak po provedení rozsáhlého diagnostického průzkumu a po jeho vyhodnocení bylo rozhodnuto o nutnosti okamžité a urychlené celkové rekonstrukci mostního objektu.
      Výstavba proběhla ve čtyřech na sebe navazujících etapách. V první a druhé etapě byly realizovány přejezdy středního dělicího pruhu dálnice, rozšíření krajnice a přípravné práce pro realizaci mostu. Začátkem března 2016 byla po dohodě se stavbou „Modernizace D1 – úsek 03“ a se správci komunikací zahájena třetí etapa výstavby, která spočívala v demolici a výstavbě levého dálničního mostu ve směru na Prahu. V březnu proběhla demolice mostu v souběhu se stavbou „Havarijní podepření mostu D1-035 na dálnici D1“. Etapa byla dokončena za 106 kalendářních dní a v polovině července byl levý most uveden do předčasného užívání. Ihned po převedení provozu byla zahájena čtvrtá etapa výstavby, jejíž průběh byl obdobný jako u etapy předchozí – nejdříve souběh demolice původního mostu s demontáží havarijního podepření a poté samotná výstavba pravého dálničního mostu ve směru na Brno. Čtvrtá etapa byla dokončena za 110 kalendářních dní a 1. 11. 2016 byl pravý most uveden do předčasného užívání. Poté byly ještě v průběhu listopadu provedeny terénní úpravy pod mostem, úprava okolí a demontáž zařízení stavby, čímž byla stavba dokončena.

      Popis stavby a hlavního stavebního objektu

      Hlavní stavební objekt tvoří dvojice dálničních, předpjatých třípolových mostů z prefabrikovaných nosníků T-průřezu s vylehčenou stěnou (PETRA) a se spřaženou železobetonovou deskou spojenou do jednoho dilatačního celku pomocí pérových desek.
      Most D1-035 převádí čtyřpruhovou dálnici D1 v km 29,161 přes údolí Drahanského potoka, silnici II/109 a také jedinou příjezdovou komunikaci do obce Hvězdonice.
      Vzhledem k významu mostu musela být rekonstrukce provedena po polovinách se zachováním provozu v každém jízdním směru dálnice, a to v režimu dopravy 2 + 2 po jedné polovině. Dále bylo nutné zachovat plynulost dopravy na komunikaci pod mostem. To samozřejmě komplikovalo nejen průběh stavby, ale také bezpečnost pohybu na stavbě. 

      Demolice mostu

      Demolici mostů včetně demontáže podepření provedla subdodavatelsky firma Speciální Stavby Most, a to za velmi krátký čas. Při demolici mostů byla nejdříve odfrézována vozovka, odstraněna izolace a demontováno mostní vybavení. Krajní pole levého mostu byly zdemolovány pomocí mechanizace s hydraulickými nůžkami. U středního pole nad provozovanou komunikací byly nejdříve za dočasných uzavírek zdemolovány římsy a poté byly rozvolněny nosníky tak, aby mohly být sneseny v celku pomocí mobilního jeřábu.
      Varianta s rozvolněnými nosníky snášenými pomocí jeřábu byla vzhledem k její účinnosti zvolena pro všechna tři pole mostu pravého. Poté následoval shodný proces pro oba mosty, a to ubourání úložných prahů opěr a celková demolice pilířů.
      Demolice byla jednou z nejrizikovějších činností v průběhu celé výstavby. Bylo nutno dbát zvýšené opatrnosti nejen na provoz na komunikaci II/109, ale také v případě levého mostu na stávající podepření mostu pravého. Především u levého mostu se dodavatel potýkal s častými poruchami mechanizace způsobenými vyčnívající armaturou. To nemělo vliv na prodloužení výstavby díky předzásobení se náhradními díly a především díky prodloužení pracovní doby po opravě mechanizace. 

      Založení mostů

      Založení rekonstruovaných mostů maximálně využívá původních základů. Založení opěr, které je dle původní dokumentace provedeno hlubinně na prefabrikovaných beraněných pilotách, nebylo výstavbou vůbec dotčeno.
      Původní pilíře jsou dle původní dokumentace založeny plošně cca 6 m pod stávajícím terénem. Toho bylo využito tak, že původní pilíře byly ubourány pouze do úrovně nové základové spáry s ponechanou vyčnívající výztuží a byly využity jako „pilotové“ založení. Dále bylo realizováno nové hlubinné založení pomocí osmi velkoprůměrových železobetonových pilot přes navážky až do únosného horninového podloží. Na původních ubouraných pilířích a nových pilotách byly realizovány železobetonové základy.
      Pilotážní práce prováděla firma AZ SANACE. U levého mostu se subdodavatel sice potýkal s poruchami mechanizace, avšak veškeré problémy se mu podařilo odstranit a dokončil práce pouze s mírným dopadem na harmonogram výstavby.

      Spodní stavba

      Opěry jsou tvořeny z původního dříku z prostého betonu se sanační přibetonávkou, nového spřaženého železobetonového úložného prahu, závěrné zídky a křídla ve tvaru „L“.
      Pilíře tvoří dřík tvaru komolého jehlanu s obdélníkovou podstavou jako první betonážní takt výšky 6 m (respektive 8 m) a vytvarované stativo („květ“) s obloukovými náběhy jako druhý betonážní takt výšky 4,8 m. Pro realizaci druhých betonážních taktů bylo nutné použití příložných vibrátorů vzhledem k velmi hustému proarmování vrchní vrstvy výztuže a téměř minimálnímu přístupu k pracovní spáře mezi jednotlivými betonážními takty.
      Vzhledem k napnutému harmonogramu výstavby byly oba pilíře realizovány současně. Byly vyrobeny dvě bednicí formy ze systémového bednění firmy PERI společně s maximálním využitím inventárního materiálu naší společnosti. Pro armovací a bednicí práce bylo použito lešení a lehká skruž značky Layher, které po zabetonování pilířů sloužilo jako výstupová komunikace a hlavně jako pracovní plošina pro realizaci podložiskových bločků, pro montáž nosníků a pro realizaci příčníků.

      Nosná konstrukce                          

      Nosná konstrukce dálničního mostu je staticky tvořena soustavou 3 polí z prostých nosníků spojených pérovými deskami do jednoho dilatačního celku. Dilatační závěry jsou tedy umístěny pouze nad opěrami. Nosná konstrukce je navržena jako spřažená železobetonová deska s dodatečně předpjatými nosníky tvaru „T“ s vylehčenou stojnou, jejichž dodavatelem byla společnost PREFA PRO.
      V příčném směru se nosná konstrukce skládá ze sedmi nosníků, které jsou v oblasti nad podporami ztuženy nadpodporovými příčníky. Mezi nosníky je klasicky použito ztracené bednění z desek Cetris, pro jehož montáž bylo vyrobeno zabezpečovací zařízení, které je možné na nosníky umístit ještě před jejich montáží a využít je tak nejen při montáži ztraceného bednění, ale také pro samotnou montáž nosníků a pro realizaci pochozích lávek na nosnících.
      Nosníky byly osazovány pomocí mobilního jeřábu AD500 společnosti Hanyš – Jeřábnické práce. Montáž pro levý most proběhla 17.-19. května 2016 a pro pravý most 5.-7. září 2016. U montáže krajních polí byl jeřáb vždy umístěn za opěrou. Pro střední pole byl jeřáb umístěn pod dálničním mostem s tím, že i v tomto případě bylo nutné dle požadavků investora zachovat provoz na silnici II/109. Nosníky byly montovány nejen se zabezpečovacím zařízením (na předem určených nosnících) uvedeným výše, ale také s kompletními ložisky.

      Spřažená železobetonová deska

      Před realizací spřažené železobetonové desky byly provedeny pochozí lávky s ochrannou sítí, kde konzoly se spodní podvěšenou sítí byly na krajní nosníky namontovány před samotnou montáží nosníků. Poté bylo provedeno ztracené bednění z desek Cetris, kde spáry mezi nosníky a deskami byly vyplněny pomocí hustého cementového mléka. Betonáž desky pravého i levého mostu byla po dohodě s dozorem stavby a projektantem provedena v jediném betonážním taktu pomocí vibrační lati (cca 300 m3).
      Při betonáži levého mostu došlo k neočekávané poruše jednoho z mezilehlých dílů vibrační lati, na což nebyla stavba připravena a desku levého mostu bylo nutné dodělat s užší latí a kraj desky bylo nutné dohladit ručně. Vše ale ve vyhovující kvalitě provedení.
      Pro ochranu čerstvé betonové směsi byl použit ochranný postřik, a to tak, že byl nanesen postřikovačem přímo na beton hned za vibrační latí v první vrstvě a ihned po zatuhnutí válečkem ve vrstvě druhé. Mimo zmíněného postřiku nebyl použit žádný jiný ochranný prostředek, i přesto se po obrokování neobjevily žádné smršťovací trhliny. 

      Ložiska

      Nosná konstrukce je uložena na elastomerových ložiscích kotvených do nosníku tak, že pod každým koncem nosníku je jedno ložisko. Pro zajištění polohy slouží na každém z mostů jedno pevné a jedno podélně posuvné ložisko. Ložiska tvoří vyztužené elastomerové bloky mezi dvěma ocelovými deskami tak, že horní ocelová deska ložiska je kotvena do nosníku. Spodní ocelová deska je uložena do plastmalty na podložiskový bloček.
      Realizační tým SMP CZ přišel s návrhem na urychlení výstavby díky spojení montáže ložisek a nosníků do jedné činnosti. Na podložiskové bloky byly vytvořeny vodorovné dosedací puky z plastmalty s tloušťkou odpovídající projektované výšce uložení ložiska dle dokumentace. Horní ocelové desky ložiska byly pomocí šroubů přikotveny k nosníkům již na skládce nosníků před jejich přepravou na staveniště. Následně byla na staveništi pomocí čtyř montážních ocelových pásků namontována spodní ocelová deska i s elastomerem k horní ocelové desce. Tento montážní krok probíhal na nosník připravený na závěsech před jeho samotnou ukládkou. Nakonec byl nosník i s podvěšeným ložiskem usazen na dosedací puk tak, aby osy vyznačené na spodní desce ložiska co možná nejlépe lícovaly s osami vytyčenými na podložiskovém bločku. Nosník byl poté zafixován pomocí rozpěrných stojek a ložisko bylo podlito plastmaltou.
      Tímto způsobem se nejen urychlil proces výstavby mostu, ale také tím bylo možné eliminovat výrobní odchylky nosníků, a to osovou vzdálenost kotvení ložisek.

      Římsy

      Římsy jsou navrženy klasické monolitické s výškou nášlapu 150 mm. Jsou kotveny kombinací výztuže vycházející z boku nosné konstrukce a vlepenými kotvami. Betonáž říms u obou mostů proběhla pro celý dálniční most v jediném betonážním postupu, a to včetně říms v přechodových oblastech. Pro realizaci byla stavbou navržena zavěšená pracovní podlaha skládající se ze systémových prvků bednění podvěšených pod křídlo prefabrikovaného nosníku. Nosná část této podlahy byla provedena ještě před montáží nosníků tak, aby se omezily práce s individuálními osobními ochrannými pracovními prostředky a aby kolektivní ochrana zaměstnanců byla provedena co nejrychleji. Pro realizaci zbytku podlahy byl u pravého mostu použit dříve zmíněný zabezpečovací systém.

      Vybavení mostu

      V římsách je kotven záchytný systém se stupněm zadržení H2. Na vnitřních římsách je umístěno zábradelní svodidlo bez výplně a na vnějších římsách zábradelní svodidlo bez výplně a zábradlí vymezující revizní chodník. Zrcadlo mezi vnitřními římsami mostů je zakryto pomocí kompozitních roštů.
      Z mostního vybavení stojí za zmínku především první použití tichého povrchového jednolamelového mostního závěru XW1+ na mostě dálniční sítě České republiky. Závěry včetně montáže dodala firma Cirmon. U tichého závěru bylo nutné provést pruh z litého asfaltu i v obrusné vrstvě z důvodu nemožnosti hutnění živičné vozovky v blízkosti obloukových lamel. To se ukázalo jako technická komplikace, se kterou se musel dodavatele vozovek, firma EUROVIA CS, vypořádat.

      Tento most a stavba celkově jsou součástí nejfrekventovanější dopravní tepny v České republice. Tím byl dán velký tlak na dokončení v co nejkratším termínu. Převedení provozu z původního pravého mostu na nově vybudovaný levý most se podařilo zvládnout s více než týdenním předstihem. Uvedení nově vybudovaného pravého mostu do provozu bylo i přes nepřízeň počasí realizováno tak, jak bylo původně naplánováno.

      INVESTOR
      Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
      PROJEKTANT
      Pontex
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      08/2015 – 10/2016
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Hvězdonice, Středočeský kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Luboš Lobík

      ředitel divize

      Luboš Lobík

      ředitel divize Dopravní stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

        Estakáda Einsteinova, Bratislava

        Estakáda Einsteinova, Bratislava

        Jedná se o spojitý prefabrikovaný most o devíti prostých polích s horní mostovkou celkové délky 275 m překračující elektrifikovanou trať, dálnici D1, dvě silniční komunikace I. třídy, místní komunikace, parkoviště a chodníky.

        INVESTOR
        Magistrát hlavního města Bratislavy
        PROJEKTANT
        ALFA 04 Bratislava
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        10/2013 – 11/2015
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Bratislava, Slovensko

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Luboš Lobík

        ředitel divize

        Luboš Lobík

        ředitel divize Dopravní stavby

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

          Segmentový most na dálnici D8, Prackovice

          Segmentový most na dálnici D8, Prackovice

          Na konci roku 2016 byla slavnostně zprovozněna stavba dálnice D8 Lovosice-Řehlovice. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, projektantem společnost PRAGOPROJEKT a zhotovitelem Sdružení společností EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ a BERGER BOHEMIA.

          Naším hlavním stavebním objektem byla stavba A 210 – estakáda Prackovice. Jedná se o dva souběžné mostní objekty, kde pravý most má délku 553,70 m a levý most 457,70 m. Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník komorového průřezu o 12 (pravý most), respektive 10 (levý most) polích budovaný technologií letmé montáže v symetrických vahadlech ze segmentů s kontaktními spárami.

          Stavba estakády byla zahájena v roce 2009 a k předčasnému užívání stavby D8, levého mostu, v úseku Bílinka-Řehlovice došlo v prosinci roku 2016.

          INVESTOR
          Ředitelství silnic a dálnic ČR
          PROJEKTANT
          PRAGOPROJEKT
          ZHOTOVITEL
          Sdružení EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ, BERGER BOHEMIA
          REALIZACE
          01/2009 - 06/2015
          OCENĚNÍ
          MÍSTO STAVBY
          Prackovice, Ústecký kraj

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Luboš Lobík

          ředitel divize

          Luboš Lobík

          ředitel divize Dopravní stavby

            KONTAKTY

            SMP CZ, a. s.

            Vyskočilova 1566
            140 00 Praha 4

            Telefon:  +420 222 185 111
            E-mail: info@smp.cz
            Datová schránka: utdgcji

            IČO: 27195147
            DIČ: CZ27195147

            Recepce

            Pondělí až pátek, 7-19 hodin
            Sídlo společnosti je bezbariérové.

            Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

            KONTAKTY

            SMP CZ, a. s.

            Vyskočilova 1566
            140 00 Praha 4

            Datová schránka: utdgcji
            Telefon:  +420 222 185 111
            E-mail: info@smp.cz

            IČO: 27195147
            DIČ: CZ27195147

            Recepce

            7-19 hodin
            Sídlo společnosti je bezbariérové.

            Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

            Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

            Silnice I/6, Nové Sedlo-Jenišov

            SILNICE I/6, NOVÉ SEDLO – JENIŠOV

            SMP CZ realizovala na úseku Nové Sedlo-Jenišov v rámci sdružení firem SMP CZ, EUROVIA, BERGER BOHEMIA a SWIETELSKY tři mostní objekty. Jde o obloukový nadjezd SO 201 přes dálnici R6, o monolitický dvoutrám délky 130 m SO 205b na hlavní trase a prefabrikovaný třípolový most SO 206 přes trať ČD.

            SO 205b – most byl založen na velkoprůměrových pilotách 1200 mm. Pilíře jsou tvaru V, jsou tvořeny dvěma stojkami, pod vrcholem spojenými táhlem. Táhlo je ocelová trouba vyplněná betonem. Poté byla vybudována pevná skruž, na které do posuvného bednění ALPI byla vybetonována nosná konstrukce. Následovala betonáž říms do římsového vozíku Quick. Tento objekt byl zprovozněn v říjnu 2009.

            SO 206 – objekt byl založen na pilotách 1200 mm. Nejprve byla vybudována spodní stavba,  po postavení skruže provizorního podepření bylo osazeno v každém ze tří polí 6 ks nosníků SMP T-H (hybridně předpjaté nosníky tvaru T). Následně byla vybetonována spřahující deska a příčníky, proběhly práce na vybavení mostu a osazení dilatací. Objekt byl zprovozněn v říjnu 2009.

            Objekt SO 201 – most, jehož nosnou konstrukci tvoří betonový monolitický oblouk s rozpětím 43,6 m a vzepětím 5,75 m. Na oblouku je na betonových stojkách betonová mostovka. Most je založen plošně. Objekt byl zprovozněn v říjnu 2010.

            INVESTOR
            Ředitelství silnic a dálnic ČR
            PROJEKTANT
            PONTEX
            ZHOTOVITEL
            sdružení firem SMP CZ, EUROVIA, BERGER BOHEMIA a SWIETELSKY
            REALIZACE
            01/2008 – 10/2010
            OCENĚNÍ
            MÍSTO STAVBY
            Nové Sedlo - Jenišov, Karlovarský kraj

            Sdílejte tuto stránku:

            pro více informací o této zakázce se obracejte na:

            Luboš Lobík

            ředitel divize

            Luboš Lobík

            ředitel divize Dopravní stavby

              KONTAKTY

              SMP CZ, a. s.

              Vyskočilova 1566
              140 00 Praha 4

              Telefon:  +420 222 185 111
              E-mail: info@smp.cz
              Datová schránka: utdgcji

              IČO: 27195147
              DIČ: CZ27195147

              Recepce

              Pondělí až pátek, 7-19 hodin
              Sídlo společnosti je bezbariérové.

              Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

              KONTAKTY

              SMP CZ, a. s.

              Vyskočilova 1566
              140 00 Praha 4

              Datová schránka: utdgcji
              Telefon:  +420 222 185 111
              E-mail: info@smp.cz

              IČO: 27195147
              DIČ: CZ27195147

              Recepce

              7-19 hodin
              Sídlo společnosti je bezbariérové.

              Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

              Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

              Segmentový most na R 1 Nitra – Banská Bystrica

              SEGMENTOVÝ MOST NA R 1 NITRA – BANSKÁ BYSTRICA

              Nová rychlostní komunikace R1 Nitra – Banská Bystrica byla jako první na Slovensku realizována formou PPP projektu. Na 51,6 km dlouhé hlavní trase je 78 mostů o celkové délce 8,3 km. Koncesionářem je zde společnost GRANVIA s rozhodujícím podílem francouzské stavební skupiny VINCI.

              SMP CZ na úseku Selenec–Beladice postavila 14polový most přes široké údolí potoka Kadaň a mosty na křižovatce Rudlová na úseku stavby Banská Bystrica – severní obchvat. Několik dalších předpjatých železobetonových mostů na těchto zmiňovaných úsecích realizovala dceřiná společnost SMP CZ, společnost Stavby mostov Slovakia.

              Most v úseku Selenec–Beladice o 14 polích měří 787 m a je tvořen dvěma samostatnými nosnými konstrukcemi s oddělenou spodní stavbou. Jedná se o spojité komorové nosníky s rozpětím polí 33,5 + 48 + 9 x 61 + 2 x 48 + 33,5 m zhotovených metodou letmé montáže segmentů. Segmenty byly vyrobeny v Brandýse nad Labem ve výrobně Prefa Pro a na místo je dopravovaly silniční kamiony. Montáž obou nosných konstrukcí se prováděla najednou za pomoci dvou montážních souborů MS 6 letmo vahadlovým způsobem souběžně pouze s mírným posunem o jedno vahadlo u jednoho mostu. Segmenty mají výšku 3 m.

              INVESTOR
              GRANVIA
              PROJEKTANT
              Pontex
              ZHOTOVITEL
              SMP CZ
              REALIZACE
              08/2009 - 10/2010
              OCENĚNÍ
              MÍSTO STAVBY
              Slovensko, Nitranská župa

              Sdílejte tuto stránku:

              pro více informací o této zakázce se obracejte na:

              Luboš Lobík

              ředitel divize

              Luboš Lobík

              ředitel divize Dopravní stavby

                KONTAKTY

                SMP CZ, a. s.

                Vyskočilova 1566
                140 00 Praha 4

                Telefon:  +420 222 185 111
                E-mail: info@smp.cz
                Datová schránka: utdgcji

                IČO: 27195147
                DIČ: CZ27195147

                Recepce

                Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                Sídlo společnosti je bezbariérové.

                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                KONTAKTY

                SMP CZ, a. s.

                Vyskočilova 1566
                140 00 Praha 4

                Datová schránka: utdgcji
                Telefon:  +420 222 185 111
                E-mail: info@smp.cz

                IČO: 27195147
                DIČ: CZ27195147

                Recepce

                7-19 hodin
                Sídlo společnosti je bezbariérové.

                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

                Most na dálnici D5 přes řeku Úhlavu, Plzeňský kraj

                Most na dálnici d5 přes řeku Úhlavu, plzeňský kraj

                Stavba představuje jeden z pěti úseků, na které byl dálniční obchvat města Plzně při jeho realizaci rozdělen. Dominantou poslední dokončované části dálnice D5 je most přes údolí řeky Úhlavy vedoucí nad údolím ve výšce cca 20-25 m.

                Řeka Úhlava je zdrojem pitné vody pro město Plzeň,  při výstavbě  proto byla pro montáž nosné konstrukce mostu použita segmentová technologie. Ta je vzhledem k montáži „shora“ velmi šetrná k životnímu prostředí v okolí celé stavby, ale také neobyčejně zajímavá ze stránky termínové a především kvalitativní.

                Po uvedení této stavby do provozu veškerá tranzitní přeprava, která nutně nemusí přes město Plzeň, západočeskou metropoli míjí a pro místní obyvatele to je především odklon kamionové přepravy z hlediska životních podmínek velkým přínosem.

                INVESTOR
                Ředitelství silnic a dálnic ČR
                PROJEKTANT
                Pontex
                ZHOTOVITEL
                Sdružení firem SMP CZ, vedoucí sdružení, Metrostav, Max Bögl & Josef Krýsl
                REALIZACE
                11/2003 - 10/2006
                MÍSTO STAVBY
                dálnice D5, Plzeňský kraj

                Sdílejte tuto stránku:

                pro více informací o této zakázce se obracejte na:

                Luboš Lobík

                ředitel divize

                Luboš Lobík

                ředitel divize Dopravní stavby

                  KONTAKTY

                  SMP CZ, a. s.

                  Vyskočilova 1566
                  140 00 Praha 4

                  Telefon:  +420 222 185 111
                  E-mail: info@smp.cz
                  Datová schránka: utdgcji

                  IČO: 27195147
                  DIČ: CZ27195147

                  Recepce

                  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                  Sídlo společnosti je bezbariérové.

                  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                  KONTAKTY

                  SMP CZ, a. s.

                  Vyskočilova 1566
                  140 00 Praha 4

                  Datová schránka: utdgcji
                  Telefon:  +420 222 185 111
                  E-mail: info@smp.cz

                  IČO: 27195147
                  DIČ: CZ27195147

                  Recepce

                  7-19 hodin
                  Sídlo společnosti je bezbariérové.

                  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                  Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

                  Převedení silnice I/27 v úseku Tyršův sad – Sukova ulice přes údolí řeky Radbuzy, Plzeň

                  převedení silnice i/27 v úseku tyršův sad – sukova ulice přes údolí řeky radbuzy, plzeň

                  Účelem mostu je převedení silnice I/27 v úseku Tyršův sad – Sukova ulice mostním objektem přes údolí řeky Radbuzy. Trasa kříží polní cesty, vodovod a VTL plynovod.

                  Podle doporučení geologa je část mostu založena hlubinným způsobem a část plošně. Nosná konstrukce je spojitý nosník konstantní výšky z předpjatého betonu. Mostní konstrukci tvoří dvě rovnoběžné samostatné konstrukce. Technologie výstavby je letmá montáž v symetrických vahadlech ze segmentů s kontaktními spárami s epoxidovým tmelem. Každý most má 6 vahadel, u opěr jsou krátké úseky montovány na pevné skruži. Pro montáž 244 segmentů se použil montážní soubor MS 6. V příčném řezu je každá nosná konstrukce jednokomorový nosník výšky 3 m, šířky horní desky 11,952 m a šířky dolní desky 5,5 m. Šířka stěn je konstantní 500 mm, tloušťka dolní desky 200 mm náběh na 300 mm u všech podpor. Délka mostu je 277,50 m, rozpětí polí LM 37+57+57+50+37+26 m, PM 37+57+57+51+37+26 m, celková šířka mostu 2 x 12,70 + 0,10 = 25,50 m a plocha mostu 2 x 3264 m2.

                  INVESTOR
                  Ředitelství silnic a dálnic ČR
                  PROJEKTANT
                  Pontex
                  ZHOTOVITEL
                  SMP CZ
                  REALIZACE
                  07/2002 - 10/2004
                  MÍSTO STAVBY
                  Plzeň, Plzeňský kraj

                  Sdílejte tuto stránku:

                  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

                  Luboš Lobík

                  ředitel divize

                  Luboš Lobík

                  ředitel divize Dopravní stavby

                    KONTAKTY

                    SMP CZ, a. s.

                    Vyskočilova 1566
                    140 00 Praha 4

                    Telefon:  +420 222 185 111
                    E-mail: info@smp.cz
                    Datová schránka: utdgcji

                    IČO: 27195147
                    DIČ: CZ27195147

                    Recepce

                    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                    Sídlo společnosti je bezbariérové.

                    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                    KONTAKTY

                    SMP CZ, a. s.

                    Vyskočilova 1566
                    140 00 Praha 4

                    Datová schránka: utdgcji
                    Telefon:  +420 222 185 111
                    E-mail: info@smp.cz

                    IČO: 27195147
                    DIČ: CZ27195147

                    Recepce

                    7-19 hodin
                    Sídlo společnosti je bezbariérové.

                    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                    Dopravní stavby, Montované předpjaté mosty, Referenční stavby

                    Estakáda na přeložce silnice I/7, Chomutov-Křimov

                    Estakáda na přeložce silnice I/7, Chomutov-Křimov

                    Silnice I/7, která vede od Prahy na státní hranici s Německem ve směru na Chemnitz, je důležitým dopravním spojením evropského významu. Přeložka silnice I/7 a její technické vybavení byly navrženo tak, aby byly eliminovány negativní vlivy na životní prostředí a krajinu.

                    Jedná se o dva třináctipolové segmentové mosty komorového průřezu o délce 681 m v ose, délka polí je od 35 do 59,4 m. Šířkové uspořádání odpovídá kategorii S11,5/70 se stoupacím a klesacím pruhem. Směrové vedení je zpočátku přímé a přechází do levotočivého oblouku o poloměru 375 m v ose mostu. Podélný sklon mostu začíná stoupáním 4,2 % a postupně přechází do 6 %. Maximální výška nad terénem je 27 m. Most je v osách OP1–P6 založen na velkoprůměrových pilotách Æ 1200 mm, a od P7–OP 14 je založení vzhledem ke skalnímu podloží plošné. Spodní stavba je v příčném řezu tvaru H.

                    Most je realizován technologií letmé montáže symetrických vahadel ze segmentů s kontaktními spárami lepenými epoxidovým tmelem. Podélné předpětí je kombinací předpětí kabely se soudržností a předpětí volnými kabely. Příčné předpětí je pouze v pilířových segmentech.

                    INVESTOR
                    Ředitelství silnic a dálnic ČR
                    PROJEKTANT
                    Pontex
                    ZHOTOVITEL
                    SMP CZ
                    REALIZACE
                    01/2001 – 09/2004
                    MÍSTO STAVBY
                    Chomutov-Křimov, Ústecký kraj

                    Sdílejte tuto stránku:

                    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

                    Luboš Lobík

                    ředitel divize

                    Luboš Lobík

                    ředitel divize Dopravní stavby

                      KONTAKTY

                      SMP CZ, a. s.

                      Vyskočilova 1566
                      140 00 Praha 4

                      Telefon:  +420 222 185 111
                      E-mail: info@smp.cz
                      Datová schránka: utdgcji

                      IČO: 27195147
                      DIČ: CZ27195147

                      Recepce

                      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                      Sídlo společnosti je bezbariérové.

                      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                      KONTAKTY

                      SMP CZ, a. s.

                      Vyskočilova 1566
                      140 00 Praha 4

                      Datová schránka: utdgcji
                      Telefon:  +420 222 185 111
                      E-mail: info@smp.cz

                      IČO: 27195147
                      DIČ: CZ27195147

                      Recepce

                      7-19 hodin
                      Sídlo společnosti je bezbariérové.

                      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.