Společně VINCI

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod, Domažlice

Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod, Domažlice

Cílem stavby byla celková rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Domažlicích tak, aby vyhověla náročným požadavkům na jakost vyčištěné vody.

Rekonstrukcí prošlo kalové a plynové hospodářství a mechanicko-biologická část čistírny.

INVESTOR
Svazek obcí Povodí Berounky
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ, OHL ŽS a STRABAG
REALIZACE
2011-2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Domažlice, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

  Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Nový Bor

  Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Nový Bor

  Čistírna odpadních vod Nový Bor byla postavena a uvedena do provozu v roce 1980. Šlo původně o mechanicko-biologickou čistírnu s jemnobublinnou aerací, dvěma zahušťovacími nádržemi a dočišťovacím biologickým rybníkem. Zahuštěný kal z ní se odvážel k dalšímu zpracování na čistírnu odpadních vod Česká Lípa.

  V rámci rekonstrukce došlo k intenzifikaci změnou technologie čištění a dostavbami. Byla provedena komplexní rekonstrukce a nyní je tato mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a s chemickou eliminací fosforu dávkováním síranu železitého, strojním zahuštěním přebytečného kalu za použití flokulantu a odvozem kalů do čistírny odpadních vod Česká Lípa k dalšímu zpracování. Je zachováno terciární dočištění v biologickém dočišťovacím rybníku, který byl vyčištěn, odkalen a osazen dvěma novými provzdušňovacími turbínami.

  Pro rekonstrukci čistírenské linky se využilo všech nádrží čistírny. Ke stejnému účelu se využily pouze aktivační nádrže. Ostatní nádrže se po úpravách použily pro jiný technologický účel. U všech betonových konstrukcí se provedly jejich opravy, úpravy povrchů, zhlaví nádrží, u využívaných potrubí a ocelových konstrukcí a zámečnických prvků se provedly povrchové úpravy, u komunikací nové povrchy.

  Rekonstrukce čistírny odpadních vod probíhala za provozu a k odstávkám nedošlo, protože vodoprávní orgán stanovil na dobu rekonstrukce mírnější emisní limity, které byly dodrženy. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny byl zahájen 20. dubna 2011 po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

  INVESTOR
  Severočeská vodárenská společnost
  PROJEKTANT
  Vodohospodářský podnik
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ (vedoucí sdružení), Kunst
  REALIZACE
  05/2009 - 04/2011
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Nový Bor, Liberecký kraj

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Jan Freudl

  člen představenstva a výrobní ředitel

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

   Čistírna odpadních vod a kanalizace, Okrouhlá

   Čistírna odpadních vod a kanalizace, Okrouhlá

   Obec Okrouhlá se rozkládá cca 7 km východně od Chebu, na pravém břehu rekreační nádrže Jesenice, v jejím ochranném pásmu, v místě vtoku Jesenického potoka. V charakteristické venkovské zástavbě v současnosti kolísá počet obyvatel obce kolem čísla 240. Tento počet se ve výhledu má zvýšit na 400-500 obyvatel, výhledově, dle konceptu územního plánu se prakticky obec Okrouhlá má spojit s obcí Jesenice.

   Poloha čistírny odpadních vod byla navržena mimo obytné území, objekt je zcela zakryt. Součástí stavby byly přípojky energie, vody, kanalizace a příjezdové komunikace. Hygienické ochranné pásmo je vymezeno kružnicí o poloměru 50 m. Narušená zeleň po provedení stavby byla nahrazena náhradní výsadbou. Stavba je oplocena. Bylo vydáno souhlasné, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, povolení k vykácení náletové zeleně v prostoru čistírny odpadních vod a souhlasné vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

   SMP CZ provedla stavební objekty. Dodavatelem technologické části včetně systému řízení technologických procesů byla firma K.H.KINETIC.

   Z provozního hlediska byl objekt realizován s poloautomatickým provozem, který vyžaduje občasný dohled provozního personálu. Potřebné informace provozních stavů jsou přenášeny přes věžový vodojem Okrouhlá prostřednictvím GSM do dispečinku v Mariánských Lázních.

   Jedná se o stavbu zajišťující čištění přivedených splaškových odpadních vod. Mechanicko-biologická linka čistírny odpadních vod s nitrifikací, denitrifikací a dosazovací nádrží doplněná 3. stupňem čištění – chemickým srážením zbytkového fosforu splňuje ukazatele k vypouštění vyčištěné vody do nádrže Jesenice.

   INVESTOR
   CHEVAK Cheb
   PROJEKTANT
   Vodohospodářský podnik
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ
   REALIZACE
   10/2009 - 12/2010
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Okrouhlá, Karlovarský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Václav Vlček

   ředitel závodu Severozápad

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

    Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Louny

    Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Louny

    Louny mají cca 20 000 obyvatel, ale předpokládá se zde výstavba bytových i rodinných domů a nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Město má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojena většina obyvatel. Do kanalizačního systému a čistírny odpadních vod jsou přiváděny odpadní vody z obcí Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, Líšťany, Obora a Raná. V nich existuje jednotná, případně splašková kanalizace, na kterou je připojen různý podíl obyvatel. Kapacita čistírny odpadních vod je 40 000 ekvivalentních obyvatel, což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Přečištěné odpadní vody jsou z čistírny odpadních vod vypouštěny do řeky Ohře.

    Cílem projektu bylo odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Toho se dosáhlo intenzifikací užitím moderních technologií čištění, tím došlo ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i podmínek provozování.

    Rekonstruovaná čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací kalu, se simultánním chemickým srážením fosforu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní termofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu a strojním odvodněním kalu.

    Chemické hospodářství je doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu. Původní objemy nádrží jsou pro současné i výhledové zatížení a požadovanou kvalitu odtoku dostačující, a nedošlo proto k dostavbě nových objemů. Většina úprav probíhala v původních objektech, nově se dostavěl pouze zásobník na síran železitý a související trubní a kabelové rozvody.

    Byly doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě, propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Došlo ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod.

    Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lounech byla prováděna postupně a za provozu, tj. po dobu realizace jedné linky byla v provozu druhá. Díky dobré koordinaci zhotovitele s provozovatelem došlo pouze k jedné odstávce, a to při zprovozňování a přepojování na nově rekonstruovanou biologickou linku. V celém průběhu stavby nedošlo ke zhoršení parametrů vypouštěné vody. Zrekonstruovaná část biologické linky vykazovala po dobu předčasného užívání velmi dobré výsledky čištění a všechny parametry dané legislativou splňuje.

    Po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin byl začátkem listopadu 2010 zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

    INVESTOR
    Severočeská vodárenská společnost
    PROJEKTANT
    ZHOTOVITEL
    Sdružení ČOV Louny (SMP CZ + VHS)
    REALIZACE
    11/2008 – 10/2010
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Louny, Ústecký kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Jan Freudl

    člen představenstva a výrobní ředitel

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

     Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Varnsdorf

     Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Varnsdorf

     Rekonstrukce čistírny odpadních vod spočívala zejména v kompletní výměně technologie, elektro a automatizovaného systému řízení technologických procesů, v dostavbě aktivační a vyhnívací nádrže, plynojemu.

     Čistírna teď funguje jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinovou aerací.

     INVESTOR
     Severočeská vodárenská společnost
     PROJEKTANT
     Severočeské vodovody a kanalizace
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     11/2008 – 06/2009
     MÍSTO STAVBY
     Varnsdorf, Ústecký kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Jindřich Tautrman

     ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

      Dekontaminační stanice čištění důlních vod, Příbram

      Dekontaminační stanice čištění důlních vod, Příbram

      Dekontaminační stanice – čistírna důlních vod  v Příbrami zajišťuje čištění důlních vod od kontaminántů (uran,…) z příbramského ložiska s průměrnou kapacitou čištěných a následně vypouštěných důlních vod 35 l/s při maximální kapacitě 80 l/s.

      Čistírna důlních vod slouží k odstraňování kontaminantů z důlních vod tak, aby mohly být tyto vody po úpravě vypouštěny ze zatopených důlních prostor příbramského ložiska do říčky Kocáby.

      INVESTOR
      DIAMO
      PROJEKTANT
      DIAMO
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      09/2004 – 10/2005
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Příbram, Středočeský kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Jindřich Tautrman

      ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

       Rekonstrukce a sanace čistírny důlních vod, Březno

       Rekonstrukce a sanace čistírny důlních vod, Březno

       Pro zvýšení množství čištěných vod z areálu Dolu Nástup Tušimice, a zlepšení jejich kvalit byla provedena rekonstrukce a rozšíření Čistírny důlních vod Březno.

       Jednalo se o rekonstrukci a sanaci původních objektů čistírny a výstavbu objektů nových, které umožní zvýšení množství vod přitékajících na čistírnu a čistoty vod vypouštěných do potoku Hutná.

       Realizace  stavby byla rozdělena do tří etap z důvodu nepřerušení provozu čistírny.  V I. etapě výstavby byla čistírna provozována stávajícím způsobem, ve II. etapě výstavby byla  provozována provizorně (objekty, ukončené v etapě první). Třetí etapou byl zkušební provoz.  S průběhem prací na I. etapě probíhaly v předstihu práce na některých objektech II. etapy.

       INVESTOR
       Severočeské doly
       PROJEKTANT
       Bohemiaplan Plzeň
       ZHOTOVITEL
       SMP CZ
       REALIZACE
       11/2003 – 02/2005
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Březno, Ústecký kraj

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Jindřich Tautrman

       ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.