Společně VINCI

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Čistírny odpadních vod, Cheb a Mariánské Lázně

Čistírny odpadních vod, Cheb a Mariánské Lázně

Jednalo se o tři projekty realizované na území aglomerací Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Projekty byly zaměřeny na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Chebu, včetně zabezpečení rovnoměrného přečerpávání odpadních vod z kanalizace Františkových Lázní, odvedení odpadních vod z území městské části Chebu – Švédského Vrchu a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Mariánských Lázních.

Rozšířením a zkvalitněním systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod ve zmíněných oblastech bylo dosaženo snížení znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutrienty.

Nutnost intenzifikace čistíren odpadních vod v Chebu a Mariánských Lázních vyplynula z důvodu plnění směrnice Rady 91/271/EHS – o čištění městských odpadních vod, směrnice Rady 78/659/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a jejich implementace do změn české legislativy.

Intenzifikace čistírny odpadních vod v Chebu včetně rekonstrukce čerpací stanice ve Františkových Lázních.

Konkrétní problematika čistírny odpadních vod v Chebu, na kterou byl kladen hlavní zřetel, spočívala v odstranění celkového dusíku. Toho bylo možné dosáhnout celkovou koncepční intenzifikací čistírny odpadních vod s dopadem do rekonstrukce jednotlivých technologických a stavebních částí.

Projektanty byla navržena varianta, kde je snížení znečištění recipientu dosaženo zvýšením maximálního průtoku odpadní vody biologickým čištěním a jeho intenzifikací systémem R-D-N s využitím podélných dosazovacích nádrží, doplněním technologie dávkování externího substrátu, vybudováním nových kruhových dosazovacích nádrží k zajištění hydraulické stability, zefektivnění kalové koncovky přebudováním na termofilní stabilizaci kalů, vybudováním dešťové zdrže na přítoku a doplněním technologie hrubého předčištění o pračku shrabků a písku.

Vzhledem k tomu, že čistírna odpadních vod Cheb vypouští vyčištěné vody do řeky Ohře, která je zařazena v horní části toku do kategorie lososových vod, bylo nutné zařadit do systému opatření odpovídající požadavku použití nejlepších dostupných technologií (BAT) pro kategorii čistíren 10 001-100 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Z těchto důvodů byl pro zajištění kvality vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vybudován objekt mikrofiltrace pro zachycení zbytkových nerozpuštěných látek za dosazovacími nádržemi.

V rámci projektu byla rekonstruována také čerpací stanice ve Františkových Lázních s cílem zabezpečit rovnoměrné přečerpávání odpadních vod z kanalizace města Františkovy Lázně za účelem optimálního látkového a hydraulického zatížení čistírny odpadních vod v Chebu.

Intenzifikace čistírny odpadních vod, Mariánské Lázně

U čistírny odpadních vod bylo hlavním požadavkem zajištění odstranění celkového dusíku (Ncelk), kterého je možné dosáhnout pouze celkovou koncepční intenzifikací čistírny.

Rekonstrukce jednotlivých technologických a stavebních částí  zahrnovala:

Doplnění měření odlehčení a úprava přítokového rozdělovacího objektu pro rovnoměrné rozdělení přítoku na každou biologickou linku pro zajištění účinného odstraňování celkového dusíku (Ncelk).

Novým koncepčním řešením se sleduje účinnější vymytí organického podílu z těžených shrabků a písku pro dosažení zvýšeného organického podílu na přítoku do aktivace tak, aby bylo dosahováno zvýšeného efektu při odstraňování celkového dusíku (Ncelk).

Rekonstrukce aktivačních nádrží ze systému regenerace a nitrifikace na biologické odstraňování dusíku pomocí systému R-D-N, tzn. regeneraci kalu a sekvenční nitrifikaci-denitrifikaci. Doplnění o objekt dávkování externího substrátu pro účinnější odstraňování celkového dusíku (Ncelk).

Zefektivnění zahušťování přebytečného kalu strojním zahuštěním. Akumulace a rovnoměrné dávkování vzniklých kalových vod zatížených formami dusíku do regenerace za účelem účinnějšího odbourání (Ncelk).

Rekonstrukce obou čistíren probíhala za provozu, odstávky byly pouze pro nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. V rámci intenzifikace obou čistíren odpadních vod byl řešen také řídicí systém čistírny spolu s přeložkami, komunikacemi a terénními úpravami.

Stoka pro odvedení odpadních vod, Cheb – Švédský Vrch

Stavba zahrnovala celkem 2 185 m gravitačních stok včetně odlehčovacích, dvě odlehčovací komory a potřebné revizní šachty. Stoka pro odvedení odpadních vod z městské části Chebu – Švédského Vrchu byla zaústěna do pravobřežního kmenového sběrače DN 1500 před městskou čistírnou odpadních vod. Realizací byly vytvořeny podmínky pro připojení 500 EO. Výstavbou kanalizační stoky a odvedením odpadních vod z tohoto území do čistírny odpadních vod v Chebu byly odstraněny lokální hygienické závady a zlepšila se čistota vody Maškovského potoka, přítoku řeky Ohře.

INVESTOR
CHEVAK Cheb
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt CZ
ZHOTOVITEL
Sdružení ``ČISTÝ CHEB``: SMP CZ (vedoucí sdružení), Metrostav a Algon (členové sdružení)
REALIZACE
10/2010 - 03/2013
MÍSTO STAVBY
Cheb a Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

    Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod, Domažlice

    Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod, Domažlice

    Cílem stavby byla celková rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Domažlicích tak, aby vyhověla náročným požadavkům na jakost vyčištěné vody.

    Rekonstrukcí prošlo kalové a plynové hospodářství a mechanicko-biologická část čistírny.

    INVESTOR
    Svazek obcí Povodí Berounky
    PROJEKTANT
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ, OHL ŽS a STRABAG
    REALIZACE
    2011-2012
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Domažlice, Plzeňský kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Jindřich Tautrman

    ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

      Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Nový Bor

      Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Nový Bor

      Čistírna odpadních vod Nový Bor byla postavena a uvedena do provozu v roce 1980. Šlo původně o mechanicko-biologickou čistírnu s jemnobublinnou aerací, dvěma zahušťovacími nádržemi a dočišťovacím biologickým rybníkem. Zahuštěný kal z ní se odvážel k dalšímu zpracování na čistírnu odpadních vod Česká Lípa.

      V rámci rekonstrukce došlo k intenzifikaci změnou technologie čištění a dostavbami. Byla provedena komplexní rekonstrukce a nyní je tato mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a s chemickou eliminací fosforu dávkováním síranu železitého, strojním zahuštěním přebytečného kalu za použití flokulantu a odvozem kalů do čistírny odpadních vod Česká Lípa k dalšímu zpracování. Je zachováno terciární dočištění v biologickém dočišťovacím rybníku, který byl vyčištěn, odkalen a osazen dvěma novými provzdušňovacími turbínami.

      Pro rekonstrukci čistírenské linky se využilo všech nádrží čistírny. Ke stejnému účelu se využily pouze aktivační nádrže. Ostatní nádrže se po úpravách použily pro jiný technologický účel. U všech betonových konstrukcí se provedly jejich opravy, úpravy povrchů, zhlaví nádrží, u využívaných potrubí a ocelových konstrukcí a zámečnických prvků se provedly povrchové úpravy, u komunikací nové povrchy.

      Rekonstrukce čistírny odpadních vod probíhala za provozu a k odstávkám nedošlo, protože vodoprávní orgán stanovil na dobu rekonstrukce mírnější emisní limity, které byly dodrženy. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny byl zahájen 20. dubna 2011 po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

      INVESTOR
      Severočeská vodárenská společnost
      PROJEKTANT
      Vodohospodářský podnik
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ (vedoucí sdružení), Kunst
      REALIZACE
      05/2009 - 04/2011
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Nový Bor, Liberecký kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Jan Freudl

      člen představenstva a výrobní ředitel

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

        Čistírna odpadních vod a kanalizace, Okrouhlá

        Čistírna odpadních vod a kanalizace, Okrouhlá

        Obec Okrouhlá se rozkládá cca 7 km východně od Chebu, na pravém břehu rekreační nádrže Jesenice, v jejím ochranném pásmu, v místě vtoku Jesenického potoka. V charakteristické venkovské zástavbě v současnosti kolísá počet obyvatel obce kolem čísla 240. Tento počet se ve výhledu má zvýšit na 400-500 obyvatel, výhledově, dle konceptu územního plánu se prakticky obec Okrouhlá má spojit s obcí Jesenice.

        Poloha čistírny odpadních vod byla navržena mimo obytné území, objekt je zcela zakryt. Součástí stavby byly přípojky energie, vody, kanalizace a příjezdové komunikace. Hygienické ochranné pásmo je vymezeno kružnicí o poloměru 50 m. Narušená zeleň po provedení stavby byla nahrazena náhradní výsadbou. Stavba je oplocena. Bylo vydáno souhlasné, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, povolení k vykácení náletové zeleně v prostoru čistírny odpadních vod a souhlasné vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

        SMP CZ provedla stavební objekty. Dodavatelem technologické části včetně systému řízení technologických procesů byla firma K.H.KINETIC.

        Z provozního hlediska byl objekt realizován s poloautomatickým provozem, který vyžaduje občasný dohled provozního personálu. Potřebné informace provozních stavů jsou přenášeny přes věžový vodojem Okrouhlá prostřednictvím GSM do dispečinku v Mariánských Lázních.

        Jedná se o stavbu zajišťující čištění přivedených splaškových odpadních vod. Mechanicko-biologická linka čistírny odpadních vod s nitrifikací, denitrifikací a dosazovací nádrží doplněná 3. stupňem čištění – chemickým srážením zbytkového fosforu splňuje ukazatele k vypouštění vyčištěné vody do nádrže Jesenice.

        INVESTOR
        CHEVAK Cheb
        PROJEKTANT
        Vodohospodářský podnik
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        10/2009 - 12/2010
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Okrouhlá, Karlovarský kraj

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Václav Vlček

        ředitel závodu Severozápad

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

          Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Louny

          Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Louny

          Louny mají cca 20 000 obyvatel, ale předpokládá se zde výstavba bytových i rodinných domů a nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Město má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojena většina obyvatel. Do kanalizačního systému a čistírny odpadních vod jsou přiváděny odpadní vody z obcí Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, Líšťany, Obora a Raná. V nich existuje jednotná, případně splašková kanalizace, na kterou je připojen různý podíl obyvatel. Kapacita čistírny odpadních vod je 40 000 ekvivalentních obyvatel, což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Přečištěné odpadní vody jsou z čistírny odpadních vod vypouštěny do řeky Ohře.

          Cílem projektu bylo odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Toho se dosáhlo intenzifikací užitím moderních technologií čištění, tím došlo ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i podmínek provozování.

          Rekonstruovaná čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací kalu, se simultánním chemickým srážením fosforu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní termofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu a strojním odvodněním kalu.

          Chemické hospodářství je doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu. Původní objemy nádrží jsou pro současné i výhledové zatížení a požadovanou kvalitu odtoku dostačující, a nedošlo proto k dostavbě nových objemů. Většina úprav probíhala v původních objektech, nově se dostavěl pouze zásobník na síran železitý a související trubní a kabelové rozvody.

          Byly doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě, propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Došlo ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod.

          Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lounech byla prováděna postupně a za provozu, tj. po dobu realizace jedné linky byla v provozu druhá. Díky dobré koordinaci zhotovitele s provozovatelem došlo pouze k jedné odstávce, a to při zprovozňování a přepojování na nově rekonstruovanou biologickou linku. V celém průběhu stavby nedošlo ke zhoršení parametrů vypouštěné vody. Zrekonstruovaná část biologické linky vykazovala po dobu předčasného užívání velmi dobré výsledky čištění a všechny parametry dané legislativou splňuje.

          Po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin byl začátkem listopadu 2010 zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

          INVESTOR
          Severočeská vodárenská společnost
          PROJEKTANT
          ZHOTOVITEL
          Sdružení ČOV Louny (SMP CZ + VHS)
          REALIZACE
          11/2008 – 10/2010
          OCENĚNÍ
          MÍSTO STAVBY
          Louny, Ústecký kraj

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Jan Freudl

          člen představenstva a výrobní ředitel

            KONTAKTY

            SMP CZ, a. s.

            Vyskočilova 1566
            140 00 Praha 4

            Telefon:  +420 222 185 111
            E-mail: info@smp.cz
            Datová schránka: utdgcji

            IČO: 27195147
            DIČ: CZ27195147

            Recepce

            Pondělí až pátek, 7-19 hodin
            Sídlo společnosti je bezbariérové.

            Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

            KONTAKTY

            SMP CZ, a. s.

            Vyskočilova 1566
            140 00 Praha 4

            Datová schránka: utdgcji
            Telefon:  +420 222 185 111
            E-mail: info@smp.cz

            IČO: 27195147
            DIČ: CZ27195147

            Recepce

            7-19 hodin
            Sídlo společnosti je bezbariérové.

            Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

            Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

            Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Varnsdorf

            Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Varnsdorf

            Rekonstrukce čistírny odpadních vod spočívala zejména v kompletní výměně technologie, elektro a automatizovaného systému řízení technologických procesů, v dostavbě aktivační a vyhnívací nádrže, plynojemu.

            Čistírna teď funguje jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinovou aerací.

            INVESTOR
            Severočeská vodárenská společnost
            PROJEKTANT
            Severočeské vodovody a kanalizace
            ZHOTOVITEL
            SMP CZ
            REALIZACE
            11/2008 – 06/2009
            MÍSTO STAVBY
            Varnsdorf, Ústecký kraj

            Sdílejte tuto stránku:

            pro více informací o této zakázce se obracejte na:

            Jindřich Tautrman

            ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

              KONTAKTY

              SMP CZ, a. s.

              Vyskočilova 1566
              140 00 Praha 4

              Telefon:  +420 222 185 111
              E-mail: info@smp.cz
              Datová schránka: utdgcji

              IČO: 27195147
              DIČ: CZ27195147

              Recepce

              Pondělí až pátek, 7-19 hodin
              Sídlo společnosti je bezbariérové.

              Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

              KONTAKTY

              SMP CZ, a. s.

              Vyskočilova 1566
              140 00 Praha 4

              Datová schránka: utdgcji
              Telefon:  +420 222 185 111
              E-mail: info@smp.cz

              IČO: 27195147
              DIČ: CZ27195147

              Recepce

              7-19 hodin
              Sídlo společnosti je bezbariérové.

              Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

              Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

              Dekontaminační stanice čištění důlních vod, Příbram

              Dekontaminační stanice čištění důlních vod, Příbram

              Dekontaminační stanice – čistírna důlních vod  v Příbrami zajišťuje čištění důlních vod od kontaminántů (uran,…) z příbramského ložiska s průměrnou kapacitou čištěných a následně vypouštěných důlních vod 35 l/s při maximální kapacitě 80 l/s.

              Čistírna důlních vod slouží k odstraňování kontaminantů z důlních vod tak, aby mohly být tyto vody po úpravě vypouštěny ze zatopených důlních prostor příbramského ložiska do říčky Kocáby.

              INVESTOR
              DIAMO
              PROJEKTANT
              DIAMO
              ZHOTOVITEL
              SMP CZ
              REALIZACE
              09/2004 – 10/2005
              OCENĚNÍ
              MÍSTO STAVBY
              Příbram, Středočeský kraj

              Sdílejte tuto stránku:

              pro více informací o této zakázce se obracejte na:

              Jindřich Tautrman

              ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

                KONTAKTY

                SMP CZ, a. s.

                Vyskočilova 1566
                140 00 Praha 4

                Telefon:  +420 222 185 111
                E-mail: info@smp.cz
                Datová schránka: utdgcji

                IČO: 27195147
                DIČ: CZ27195147

                Recepce

                Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                Sídlo společnosti je bezbariérové.

                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                KONTAKTY

                SMP CZ, a. s.

                Vyskočilova 1566
                140 00 Praha 4

                Datová schránka: utdgcji
                Telefon:  +420 222 185 111
                E-mail: info@smp.cz

                IČO: 27195147
                DIČ: CZ27195147

                Recepce

                7-19 hodin
                Sídlo společnosti je bezbariérové.

                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

                Rekonstrukce a sanace čistírny důlních vod, Březno

                Rekonstrukce a sanace čistírny důlních vod, Březno

                Pro zvýšení množství čištěných vod z areálu Dolu Nástup Tušimice, a zlepšení jejich kvalit byla provedena rekonstrukce a rozšíření Čistírny důlních vod Březno.

                Jednalo se o rekonstrukci a sanaci původních objektů čistírny a výstavbu objektů nových, které umožní zvýšení množství vod přitékajících na čistírnu a čistoty vod vypouštěných do potoku Hutná.

                Realizace  stavby byla rozdělena do tří etap z důvodu nepřerušení provozu čistírny.  V I. etapě výstavby byla čistírna provozována stávajícím způsobem, ve II. etapě výstavby byla  provozována provizorně (objekty, ukončené v etapě první). Třetí etapou byl zkušební provoz.  S průběhem prací na I. etapě probíhaly v předstihu práce na některých objektech II. etapy.

                INVESTOR
                Severočeské doly
                PROJEKTANT
                Bohemiaplan Plzeň
                ZHOTOVITEL
                SMP CZ
                REALIZACE
                11/2003 – 02/2005
                OCENĚNÍ
                MÍSTO STAVBY
                Březno, Ústecký kraj

                Sdílejte tuto stránku:

                pro více informací o této zakázce se obracejte na:

                Jindřich Tautrman

                ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

                  KONTAKTY

                  SMP CZ, a. s.

                  Vyskočilova 1566
                  140 00 Praha 4

                  Telefon:  +420 222 185 111
                  E-mail: info@smp.cz
                  Datová schránka: utdgcji

                  IČO: 27195147
                  DIČ: CZ27195147

                  Recepce

                  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                  Sídlo společnosti je bezbariérové.

                  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                  KONTAKTY

                  SMP CZ, a. s.

                  Vyskočilova 1566
                  140 00 Praha 4

                  Datová schránka: utdgcji
                  Telefon:  +420 222 185 111
                  E-mail: info@smp.cz

                  IČO: 27195147
                  DIČ: CZ27195147

                  Recepce

                  7-19 hodin
                  Sídlo společnosti je bezbariérové.

                  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.