Společně VINCI

Hydrotechnické stavby

Ekologické stavby, Hydrotechnické stavby, Referenční stavby

Čištění Seneckého rybníka a stavba tréninkového hřiště vodních sportů, Plzeň

čištění seneckého rybníka a stavba tréninkové hřiště vodních sportů, plzeň

V druhé polovině roku 2017 si plochu Seneckého rybníka v Plzni, nedaleko známého Boleveckého rybníka, „pronajala“ společnost SMP CZ. Nezávisle na sobě jsme zde realizovali dvě zajímavé zakázky. Čištění Seneckého rybníka, jehož zadavatelem je statutární město Plzeň – správa veřejného statku města Plzně, a stavbu tréninkového hřiště vodních sportů na Seneckém rybníku, jejímž zadavatelem je taktéž statutární město Plzeň, tentokrát ale odbor správy infrastruktury.

Čištění Seneckého rybníka

Cílem zakázky bylo celkové odbahnění rybníka a zpevnění hráze kamenným záhozem. Po vypuštění rybníka bylo provedeno odvodnění sedimentu pomocí odvodňovacích rýh. Následně jsme odbahnili celou plochu dna pomocí těžké mechanizace, což obnášelo vytěžení asi 11 100 m3 sedimentu. Ten byl okamžitě odvážen na nedalekou skládku na lesním pozemku v majetku města Plzně. Za tím účelem bylo nutno zpevnit a upravit přístupovou komunikaci v délce přibližně 1 km. Terénní deprese pozemku byla v závěrném profilu opatřena kamennou hrázkou z lomového kamene pro podélnou stabilizaci uloženého sedimentu. Po jeho uložení byla hráz překryta zeminou v tloušťce 200 mm, ohumusována a oseta travním semenem. Současně s dokončením odbahnění celé plochy dna došlo ke zpevnění hráze pomocí záhozu z lomového kamene.

Práce byly provedeny také dívky výborné spolupráci s firmou STAVMONTA, která dodávala mechanizaci.

Realizace celé akce proběhla v závěrečné fázi loňského roku, od září do prosince 2017, a díky příznivému počasí se ji podařilo fyzicky dokončit, přestože smlouva o dílo uvádí až dubnový termín roku 2018. Lze tedy již zahájit zpětné napouštění vodní plochy, tak aby byla použitelná pro veřejnost co nejdříve.

Sportovní centrum Senecký rybník – tréninkové hřiště vodních sportů

Druhou akcí byla výstavba tréninkového hřiště pro sportovní klub vodních pólistů. Jedná se o ojedinělý projekt, na kterém se kromě SMP CZ podílela významnou měrou také společnost PREFA PRO.

Hlavní část celé stavby tvoří molo a hřiště pro vodní pólo. Objekt se skládá ze dvou čelních a jednoho postranního mola, která vymezují hřiště o rozměru 18 x 25 m. Čelní mola mají pochozí plochu širokou 900 mm a svislou čelní plochu vysokou 1 200 mm. V čelních molech jsou zřízeny otvory s ocelovými pažnicemi určené pro osazení demontovatelných sloupků, na které bude během hry zavěšena záchytná síť na míče.

Boční molo a přístupová lávka jsou provedeny jako ploché panely o šířce 2 m, bez svislé části. Panely jsou položeny na prefabrikovaných sloupech a základových patkách zapuštěných do dna rybníka. Založení všech sloupů je provedeno plošně na únosné úrovni po odtěžení vodního sedimentu. Na panely jsou připevněna nerezová madla a zábradlí určená k upevnění lan vymezujících plavecké dráhy a branek na pólo. V prostoru hřiště je dno. Většina konstrukcí je tvořena prefabrikáty vyrobenými v PREFA PRO.

Součástí celé dodávky hřiště je i kompletní sportovní vybavení (branky, sítě, lana pro plavecké dráhy), které bude osazeno až po napuštění rybníka.

V rámci stavby a celého areálu byly prováděny i další stavební úpravy. Pro zpevnění břehu přilehlého k hřišti jsou osazeny a opět plošně založeny železobetonové prefabrikáty tvaru „L“, 2,0 x 1,3 x 1,0 m. Ty vytvořily opěrnou zídku, která odpovídá zatížení daného místa. Zároveň byly vyzděny kamenné opěrné zídky, které oddělují prostor se smíšeným provozem a travnatou terasu u klubovny. Výška zídek je 0,3-0,5 m, šířka 0,3 m. Zídky jsou provedeny jako režné zdivo z hrubě opracovaného lomového kamene se spárováním. Kamenná zídka vyrovnala terasové uspořádání terénu kolem klubovny, a tím se zvětšila i využitelná plocha.

Na zhlaví opěrné zdi a kamenných zídek je provedena nová mlatová cesta jako přístup k molu a sportovní klubovně. Je zde osazeno dřevěné zábradlí o výšce 1,2 m z loupané smrkové kulatiny průměru 80-100 mm a délce 27 m bez výplně. Vedle hřiště je obslužná sjezdová rampa. Tu tvoří zemní val zpevněný silničními panely. Sklon rampy je 1:8. Délka rampy je 16,4 m, zpevněná šířka 3 m + krajnice 0,5 m.

Realizované zámečnické výrobky: konstrukce pro ochrannou síť z hliníkové trubky průměru 36 x 3 mm, na kterou je zavěšena ochranná nylonová síť. Nerezová madla pro upevnění lan pro plavecké dráhy o délce 500 mm. Nerezová madla pro upevnění branek na pólo o rozměru 800 x 450 mm. Dva nerezové bazénové žebříky s pěti příčkami. Přenosné rampy z žárově zinkovaných jeklů o rozměrech 60 x 30 x 3 mm a 40 x 30 x 2 mm s pochozí plochou s vodotěsnou foliovanou stavební překližkou o tloušťce 15 mm s protiskluzovou úpravou. Povrchové úpravy se prováděly v bezprostředním okolí hřiště s cílem přizpůsobit území rekreačnímu využití.

Realizace této části úpravy Seneckého rybníka byla zahájena na konci srpna 2017 a dokončena byla v listopadu 2017. SMP CZ ji realizovala téměř výhradně vlastními strojními prostředky.

Obě stavby se spolu jak termínově, tak zčásti realizačně prolínaly. Hlavním záměrem bylo kromě celkového vyčištění Seneckého rybníka a zřízení stabilní základny pro Klub vodního póla, který zde má svou klubovnu, udržení atraktivity rybníka a jeho okolí pro rekreaci a volný čas.

 

 

INVESTOR
statutární město Plzeň
PROJEKTANT
SUNCAD
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
09/2017 - 11/2017
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Plzeň, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

  Rekonstrukce koruny a oprava návodního líce vodního díla Kružberk, řeka Moravice

  Rekonstrukce koruny a oprava návodního líce vodního díla Kružberk, řeka Moravice

  Společnost SMP CZ prováděla rekonstrukci koruny hráze a opravu návodního líce na vodním díle Kružberk. To se nachází na řece Moravici a zadržuje až 35,5 milionů m3 vody.

  Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoků Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoků pro zásobení ostravského průmyslu vodou s ohledem na rostoucí potřeby pitné vody změněn na využití pro vodárenské účely. Po vybudování výše ležící nádrže Slezská Harta, s níž nádrž Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní následující úkoly: zajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí v dostatečném množství i kvalitě, nalepšování průtoků na Moravici, Opavě a Odře a vytvoření lepších podmínek pro život v tocích a umožnění průmyslových odběrů z nich.

  Průběh prací
  Součástí prací byla demolice stávající komunikace, chodníků s veškerými vrstvami a krajníky, nosných prvků koruny hráze – chodníkových konzol, žeber a mostů a betonového zábradlí na koruně. Jednalo se o kompletní rekonstrukci včetně nového odvodnění v koruně hráze a na mostech. Vzhled koruny a její parametry zůstaly zachovány. Došlo pouze ke změně povrchu komunikace z kostek na asfalt. Nové betonové zábradlí, které si zachovalo stejný architektonický ráz, bylo osazeno zabudovaným LED osvětlením pro nasvícení chodníků na vzdušné i návodní straně. Strojovny prošly rovněž rekonstrukcí. Ve strojovnách na blocích č. 10 a č. 16 byly rekonstruovány vnitřní prostory – bylo sanováno zdivo, podlahy a výmalby a všechny strojovny byly zrekonstruovány zvenčí – fasáda, sanace zdiva, nové střechy.

  Další součástí rekonstrukce byla strojovna návodních uzávěrů, která je situována mimo hráz vodního díla a nachází se v zářezu ze strany směrem od města Vítkova. Zde došlo k rekonstrukci vnitřních prostor (sanace železobetonu, opravy podlah a výmalby) a opravě vnějšku (nové odvodnění okolo objektu, střecha a fasáda). Další stěžejní prací byla sanace návodního líce hráze. Nejvíce namáhaný pás betonu, který degradoval vlivem povětrnostních podmínek a kolísáním hladiny vody v nádrži, byl odbourán do hloubky cca 10 cm a byl proveden stříkaný beton. Těsnicí klíny na dilatacích prošly opravou tak, že došlo k demolici těsnicího klínu, výměně izolace, opětovné betonáži a zainjektování.

  Práce na vodním díle byly započaty v srpnu 2015, kdy došlo k uzavření komunikace procházející přes hráz. Jako první bylo nutné postavit konstrukce lešení, které sloužily pro zachycení případného stavebního materiálu nebo sutě a také pro volný pohyb obsluhy vodního díla.

  Postup výstavby byl etapizován na stavebně-demoliční práce, dilatace 1-10, 16-23, mostní pole 14-15, 12-13 a 11.

  Konstrukce lešení v dilatacích 1-10 návodní strany byla řešena jako lávka na konzolách procházející cca 3 m pod spodní hranou římsy. Lávka byla průběžná a pokračovala kolem strojovny č. 10, kde končila a byl volný výlez na mostní pole. Při realizaci další etapy dilatace 16-23 byla použita tatáž lávka, která byla nejprve demontována z polí 1-10 a přesunuta na tato pole. Konstrukce lešení pod mosty byla řešena jako fasádní lešení kolem pilířů propojené příhradovou lávkou. Toto lešení rovněž sloužilo pro sanaci mostních pilířů a jako komunikační cesta při realizaci úložných prahů mostu.

  Po montážích lešení došlo k demoličním pracím. Jako první bylo odstraněno vozovkové souvrství a chodníky, poté bylo demontováno betonové zábradlí. Následovalo odstranění konzol na návodní a vzdušné straně hráze. Na návodní straně byly konzoly pro lepší demontáž příčně nařezány. Na vzdušné straně byla situace o něco složitější, protože konzola byla součástí žeber, která ji podpírala. Při zahájení prací bylo zjištěno, že žebra nejsou dostatečně vyztužená a hrozí nebezpečí jejich pádu. To bylo nepřípustné obzvláštně v úrovni nad strojovnami, proto se zvolil postup demolice do závěsných van. Před započetím demolice mostů muselo dojít k přeložení transmisí segmentů, ty musely být v provozu i po dobu realizace oprav. Přemostění bylo realizováno pomocí HEB profilů. Mosty byly demolovány podélným naříznutím nosníků vždy po třech kusech a následně jako celek vyzvednuty pomocí jeřábu a transportovány nákladními automobily na skládku. Úložné prahy byly demolovány obdobně jako žebra na vzdušné straně. Betonářské práce byly započaty ihned po dokončení demoličních prací. Pro výstavbu nové koruny hráze bylo nutné na vzdušné straně namontovat lávky pro podepření bednění. Teprve poté mohlo dojít k montáži bednění žeber kolmých k ose hráze. Betonáže koruny probíhaly ve třech etapách. Nejprve došlo k vybetonování žeber na vzdušné straně, dále probíhala betonáž koruny a následně betonáž spádové vrstvy.

  Betonáže na mostních polích byly omezeny přístupem, veškerý těžší materiál, bednění a výztuž bylo nutné dopravovat jeřábem. Než mohlo dojít k montážím bednění, musely se instalovat konzolové lávky kolem pilíře ze vzdušné strany a na nich podlaha v úrovni spodní hrany úložných prahů, která sloužila pro pohyb pracovníků okolo pilířů, ale hlavně jako bednění vysuté části úložných prahů. VSTI nosníky byly uloženy na elastomerová ložiska a zaklopeny deskami Cetris, které sloužily jako ztratné bednění. Krajní VSTI nosníky byly při výrobě osazeny pouzdry pro uchycení bednění železobetonové desky, které později posloužilo jako bednění říms na mostech.

  Po vybudování koruny hráze a mostních polí došlo k zpřístupnění komunikace pro mechanizaci z obou stran a ulehčení koordinace prací. Římsy na koruně a mostních polích byly budovány ihned, jakmile to technologický postup dovolil. Bednění bylo montováno do pouzder, která zde byla umístěna už při betonáži koruny hráze. Betonáže římsy probíhaly v dilatačních celcích v závislosti na dokončování koruny hráze. Jako poslední byla prováděna montáž zábradlí, zemní práce na předpolích a pokládka živičných vrstev. Veškeré ostatní práce jako osazení nových nivelačních bodů v chodnících, nové střechy, fasády a elektroinstalace probíhaly v koordinaci s prováděním nové monolitické konstrukce.

  Při sanaci návodního líce bylo v prvé řadě nutné namontovat konstrukce lešení kolem strojoven č. 10 a č. 16 a kolem pilířů přelivných bloků. Lešení bylo realizováno jako fasádní lešení na konzolách. Ostatní sanované plochy byly obsluhovány z lešení umístěného na ukotvených plovoucích pontonech. Nejprve bylo nutné odbourat degradovanou vrstvu betonu. Jednalo se o plochu probíhající přes celou délku hráze v pásu 4 m na výšku a v tloušťce cca 10 cm. Tato plocha byla omyta vysokotlakým vodním paprskem a pomocí nerezových kotev na ni byla fixována kompozitní plošná výztuž s oky 10 x 10 cm a průměrem 8 mm. Sanace strojoven č. 10, 16 a pilířů přelivných bloků byla provedena obdobně jako sanace typu B. Aplikace torkretů byla prováděna z lešení na pontonech. Všude tam, kde by ponton nebyl dostatečný z hlediska prostoru, byla aplikace realizována pomocí zavěšeného koše a jeřábu. Sanace klínů na dilatacích byla provedena betonáží po výškových etapách cca 3 m. Veškeré sanované plochy byly opatřeny nátěrem pro sjednocení vzhledu a ochraně betonových konstrukcí.

  Obnovená hráz bude sloužit další desítky let nejen k zadržování zdroje pitné vody, ale bude využívaná jako místní komunikace a jako atraktivní cíl pro turisty. 

  INVESTOR
  Povodí Odry, státní podnik
  PROJEKTANT
  Pöyry Environment
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  07/2015 – 12/2016
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Kružberk, Moravskoslezský kraj

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

   Odstranění povodňových škod, Česká Kamenice

   Odstranění povodňových škod, Česká Kamenice

   Od června 2015 do konce listopadu 2016 realizovala divize vodohospodářských staveb naší společnosti kompletní rekonstrukci koryta říčky Kamenice (km 21,840 – 22,650). Investorem akce bylo Povodí Ohře.

   Práce spočívaly převážně v liniovém provedení záporového pažení se zemními kotvami, zbourání stávajících kamenných zdí, provedení nových železobetonových základů a zdí, které byly následně obloženy kamenným čedičovým obkladem. Pracovalo se současně na obou březích toku s postupným převáděním vody pomocí žoků a pytlů naplněných pískem.

   Po realizaci zdí na obou březích bylo prováděno zpětné dláždění dna z čediče, doplňování dřevěných dubových a nových kamenných čedičových prahů. V závěru byly položeny kamenné pískovcové římsy a na ně osazeno kovové zábradlí. Celý rekonstruovaný úsek řeky je situován v historické části města Česká Kamenice, v sousedství městského úřadu, základní školy, kulturního domu, základní umělecké školy, městské knihovny, zdravotnické záchranné služby, dětského domova, mateřské školky a školní jídelny s družinou. Některé obytné domy mají jediný přístup od řeky a ten musel být zachován po celou dobu stavby.

   INVESTOR
   Povodí Ohře
   PROJEKTANT
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ
   REALIZACE
   06/2015 – 11/2016
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Česká Kamenice, Ústecký kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

    Modernizace plavební komory, Velký Osek

    Modernizace plavební komory, Velký Osek

    Účelem projektu bylo zajištění vyšší spolehlivosti provozu plavební komory ve Velkém Oseku, která je nedílnou součástí dopravně významné a využívané labské vodní cesty – Transevropské dopravní sítě.

    Díky celkové rekonstrukci plavební komory, zahrnující veškerou stavební a technologickou modernizaci, bude usnadněna obsluha, údržba i provoz tohoto důležitého vodního díla.

    Stavebně technický průzkum plavební komory v roce 2009 potvrdil značná poškození jejich konstrukčních prvků způsobených erozí materiálu a mechanickými účinky lodní dopravy. Stav betonových stěn byl vyhodnocen jako zcela neodolný účinkům mrazu. Průsaky vody vlivem poškození stěn znehodnocovaly stavební části komory. Úvazové a ochranné prvky komory svůj účel plnily jen částečně. Na základě těchto i dalších parametrů byl provoz vyhodnocen jako nespolehlivý a rizikový. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zadání přípravné projektové dokumentace na modernizaci komory Velký Osek. Ta obsahovala celkový návrh modernizace nejen plavební komory, ale také související a plánovanou modernizaci technologické části velína, poklopových vrat komory a jejich ovládání, modernizaci vystrojení plavební komory, modernizaci plata komory a zabezpečení prvky technicko bezpečnostního dohledu.

    Stavební část modernizace byla rozdělena na dvě samostatná období, která byla podmíněna odstávkou provozu komory a vybudováním ochranné štětovnicové jímky mezi jezem a komorou, která odvedla tok řeky od plavební komory.

    V první fázi byla v roce 2014, v období plavebních odstávek, rekonstruována pravá strana komory včetně velínu. V roce 2015, ve druhé odstávce provozu, pak strana levá, včetně osazení nových poklopových vrat komory.

    Modernizace stavebních prvků komory byla realizována postupným vyřezáváním betonových bloků stěn a jejich nahrazením systémem prefabrikovaných panelů. Modernizací prošla také plata komory, úvazné prvky a ovládání komory.

    INVESTOR
    Ředitelství vodních cest ČR
    PROJEKTANT
    VPÚ DECO Praha
    ZHOTOVITEL
    ``Společnost Modernizace plavební komory Velký Osek`` SMP CZ a Labská, strojní a stavební společnost
    REALIZACE
    07/2014 – 12/2015
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Velký Osek, Středočeský kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

     Modernizace plavební komory, Brandýs nad Labem

     Modernizace plavební komory, Brandýs nad Labem

     Na konci roku 2015 společnost SMP CZ dokončila modernizaci plavební komory v Brandýse nad Labem. Stavba se nachází v místě stávající plavební komory ve středu města.

     Cílem projektu bylo zvýšení zabezpečení provozu v plavební komoře v Brandýse nad Labem a posílení bezpečnosti plavebního provozu na celé středolabské vodní cestě. Navrhovaný způsob, rozsah rekonstrukce a modernizace plavební komory zajistily takový technický stav, který nebude vyžadovat další rozsáhlejší údržbu a opravy minimálně po dobu následujících 30 let. Modernizace plavební komory zajistila dlouhodobou stabilizaci jejího dna a stěn z hlediska degradačních procesů a statické stability. Součástí stavby byla rovněž modernizace pohonů vrat a segmentových uzávěrů obtoků, modernizace elektroinstalací včetně výměny rozvaděčů, rekonstrukce osvětlení, modernizace řídicího systému a ovládání plavební komory tak, aby se po provedení rekonstrukce docílilo stejného standardu jako u jiných plavebních komor středolabské vodní cesty. Stavba zároveň respektuje územní rezervu pro výstavbu druhé plavební komory v Brandýse nad Labem.

     Za tento projekt SMP CZ obdržela ocenění v soutěži Česká dopravní stavba. Ředitelství vodních cest cenu udělilo za stabilizaci základů plavební komory, která byla před 80 lety postavena na nestabilních tekutých píscích, a celkovou modernizaci pohonů ovládání vrat a segmentových uzávěrů obtoků, modernizaci řídicího systému a ovládání komory, elektroinstalací, osvětlení a strojního vybavení. Investorem bylo Ředitelství vodních cest ČR.

     INVESTOR
     Ředitelství vodních cest ČR
     PROJEKTANT
     Pöyry Environment
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     07/2014 – 12/2015
     OCENĚNÍ

     MÍSTO STAVBY
     Brandýs n. Labem, Středočeský kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

      Sportovní přístav, Hluboká nad Vltavou

      Sportovní přístav, Hluboká nad Vltavou

      Přístav Hluboká nad Vltavou je majetkem státu, jeho provozovatelem je Ředitelství vodních cest ČR a jeho provoz zajišťuje pověřený správce.

      Přístav je umístěn v horní vodě jezu Hluboká nad Vltavou na levém břehu Vltavy v ř. km 229,120 v katastru města Hluboká nad Vltavou a má status veřejného přístavu.

      Uživateli přístavu jsou provozovatelé plavidel a ostatních dopravních oborů, kteří užívají přístavu se souhlasem provozovatele přístavu.

      Vodní část přístavu:

      Vodní část sportovního přístavu tvoří hladina chráněného přístavního bazénu, který je vymezen břehovým svahem. V přístavním bazénu je k dispozici 73 stání pro malá plavidla do délky 9 m a 12 m. (ev. 72 stání pro malá plavidla + 1 osobní loď o max. rozměrech 5,5 x 26,5 m) a jedno stání pro osobní loď o max. rozměrech 5,6 x 44 m.

      Pozemní část přístavu:

      Pozemní část přístavu tvoří přístavní molo – nábřeží, přístavní molo u rampy pro zavážení plavidel, rampa pro zavážení plavidel, vjezdový objekt, zdvižná lávka, stání osobních lodí v přístavu a budova kapitanátu.

      Přístav a jeho součásti jsou napojeny na pozemní komunikaci II/146. Kapacita parkoviště je 47 osobních automobilů, z toho 3 parkovací místa jsou vyhrazena pro tělesně hendikepované občany. Komunikace pro provoz parkoviště jsou široké 6 m a 5,75 m. Maximální dopravní zatížení komunikací je do 48 t a parkoviště do 27 t.

      Tato část zahrnující plochu hladiny o ploše cca 1,5 ha obsahuje kromě vjezdové části hlavně samotný přístavní bazén. Bazén přístavu byl propojen s jezovou zdrží Hluboká nad Vltavou, s možným pohybem hladiny +/-0,3 m kolem kóty hydrostatické hladiny 371,75 m n. m. a maximálně kopíruje vodní plochu.

      Kapacity přístavu:

      • maximální provozní hladina: 372,05 m n. m
      • minimální provozní hladina: 371,45 m n. m
      • kóta dna: 369,65 m n. m
      • podjezdná výška pod mostem ve sklopené poloze: 2,60 m
      • podjezdná výška pod mostem ve zdvižené poloze: 5,25 m
      INVESTOR
      Ředitelství vodních cest České republiky
      PROJEKTANT
      Pöyry Environment
      ZHOTOVITEL
      Sdružení Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – SMP CZ vedoucí sdružení a Metrostav
      REALIZACE
      01/2013 – 09/2014
      MÍSTO STAVBY
      Hluboká nad Vltavou, Jihočeský kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

       Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy – I. etapa, Staré Město – Uherské Hradiště

       Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy – I. etapa, Staré Město – Uherské Hradiště

       INVESTOR
       Povodí Moravy
       PROJEKTANT
       Dopravoprojekt Brno a HYCOPROJEKT
       ZHOTOVITEL
       Sdružení společností D.I.S., IMOS Brno a SMP CZ
       REALIZACE
       12/2012 - 04/2014
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Uherské Hradiště

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

        Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku vodní dílo Hněvkovice – plavební komora, Hluboká nad Vltavou

        Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice – Plavební komora, Hluboká nad Vltavou

        Plavební komora je vybudována na pravém břehu řeky Vltavy, u jezu Hluboká nad Vltavou, na místě původní vorové propusti. Jedná se o plavební komoru, která splňuje požadavky pro I. třídu dle kvalifikace vodních cest.

        Staveniště pro provedení stavby plavební komory a prohrábek koryta řeky Vltavy se přebíralo v zimním období, a to 15. 12. 2010. Stavební práce byly započaty hned na začátku roku 2011. V prvních dnech se zahájily práce na prohrábkách dna koryta řeky tak, aby bylo možné použít vytěžený materiál z řeky na pracovní plošiny pro provedení pilotové stěny, jako zajištění stavební jámy. Následně byla rozebrána původní vorová propust. Poté se zahájily práce na dvojité štětové jímce tak, aby bylo možné provádět veškeré stavební práce v suchém prostředí. Souběžně s montáží dvojité štětové jímky se začalo pracovat na pilotové zajišťovací stěně. Po dokončení štětové jímky a pilotové stěny bylo zahájeno těžení stavební jámy pro samotnou plavební komoru, horní a dolní rejdu, a betonáž plavební komory. Současně probíhaly práce i na horní, dolní rejdě a dělících stěnách. Při betonáži se do železobetonových stěn osadily ocelové prvky (pancéřování hran, pevná a plovoucí pacholata a desítky metrů chrániček pro napojení všech pohyblivých částí plavební komory na elektrický proud). Po dokončení železobetonových částí se stavba rozjela na několika místech na jednou. Veškeré stěny směrované k zámku Hluboká nad Vltavou se začaly obkládat žulovým kamenem tak, aby nově vybudované dílo lépe zapadlo do kontextu krajiny. Zahájily se práce na lávce, která zajišťuje přechod z pevniny na jez. Nakonec se prováděly práce na mozku celé plavební komory, velínu. Ten je prací architekta Stříteckého. Jako poslední z velkých dodávek do plavební komory se osadily vrata a klapka tak, aby plavební komora sloužila pro povodí Vltavy i k případnému převedení velkých vod. Plavební komora by při povodni byla regulována jako samostatný jez v Hluboké nad Vltavou a sloužila by jako další jezové pole. Po osazení vrat a klapky na samotné plavební komoře probíhalo už jen nastavení všech řídících systémů.

        Tato stavba je významná co do rozsahu a využitelnosti pro široké spektrum podnikatelských a rekreačních aktivit v regionu Českobudějovicka.

        INVESTOR
        Ředitelství vodních cest ČR
        PROJEKTANT
        Hydroprojekt CZ, Pöyry Enviroment
        ZHOTOVITEL
        Sdružení Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice – SMP CZ – Metrostav
        REALIZACE
        01/2011 - 11/2012
        MÍSTO STAVBY
        Hluboká nad Vltavou, Jihočeský kraj

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz
         Datová schránka: utdgcji

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         Pondělí až pátek, 7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Datová schránka: utdgcji
         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

         Vodní dílo Záskalská, Komárov

         Vodní dílo Záskalská, Komárov

         Hlavním důvodem rekonstrukce vodního díla byla ochrana hráze před účinky velkých vod. Spadiště, skluz, vývar a odpadní koryto byly vyprojektovány tak, aby bezpečně převedly povodňové vlny nebo velkou vodu při velkých srážkách. Původní spadiště a skluz byly rozšířeny do levé strany. Vývar byl rozšířen i prodloužen. Na šířku vývaru plynule navázalo nové odpadní koryto.

         Stavba byla členěna do 3 etap.

         V 1. etapě byly provedeny výkopy a podkladní betony na spadišti a skluzu, železobetonové bloky řady „a, b“ a přeložka napájecího kabelu vodního díla.

         Ve 2. etapě stavby byla provedena jímka sloužící k převedení vody do již nových konstrukcí na levé straně (ochrana hráze), bourací práce na spadišti a ve střední část, železobetonové konstrukce.

         Ve 3. etapě byly na pravé straně skluzu provedeny výkopové a bourací práce a železobetonové konstrukce. Původní vývar byl zbourán a následně by zhotoven kompletně nový železobetonový. Dále pak navázal těžký kamenný zához za vývarem na odpadním korytě včetně kamenného opevnění svahů odpadního koryta. Přes objekt skluzu se jako samostatný stavební objekt zhotovila nová železobetonová lávka. Na koruně hráze byl realizován nový železobetonový vlnolam, který má v případě velkých vod a silného větru zamezit přelití vody a následnému poškození hráze. Lesní příjezdová komunikace byla provedena z mechanického kameniva a komunikace v obci byla realizována z asfaltobetonu.

         INVESTOR
         Povodí Vltavy
         PROJEKTANT
         ZHOTOVITEL
         SMP CZ
         REALIZACE
         01/2008 – 11/2010
         OCENĚNÍ
         MÍSTO STAVBY
         Komárov, Středočeský kraj

         Sdílejte tuto stránku:

         pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Hydrotechnické stavby, Protipovodňová opatření, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

          Protipovodňová opatření, Praha-Zbraslav

          Protipovodňová opatření, Praha-zbraslav

          Protipovodňové opatření se nachází v části Praha-Zbraslav, v ulici K přehradám.

          Linie protipovodňového opatření se táhne od Kamenolomu Zbraslav, kde je zavázána do skalního masivu směrem do Prahy, k mostu Závodu míru, kde je ukončena zavázáním do svahu. Tento úsek měří 1,35 km.

          Stěna je provedena z prefabrikované podzemní stěny v kombinaci s monolitickými železobetonovými dobetonávkami a s mobilním hrazením. Na stavbě je celkem osazeno 490 prefabrikovaných panelů o šířce 2 m, délce 8-10 m, tloušťce 35-40 cm, váze 14-21 tun. Prefabrikovaný panel zajišťuje jak podzemní, tak i nadzemní část protipovodňového opatření.

          Po osazení všech 490 prefabrikovaných panelů se ve vynechaných prostupech (kolmé ulice na ulici K přehradám, jediné přístupy na některé soukromé pozemky) protipovodňového opatření realizovalo mobilní hrazení. Jeho podzemní část tvoří monolitická železobetonová podzemní stěna a nadzemní část v místě průchodu hliníková hradidla, která se do stěny montují jen v případě vzestupu hladiny řeky Vltavy. Celá nadzemní stavba je ukončena monolitickou římsou. Pohledová strana protipovodňového opatření je opatřena kamenným obkladem a antigraffiti nátěrem, na straně do soukromých pozemků jsou popínavé rostliny.

          Základní údaje:

          • Výška protipovodňového opatření: Q100 + 0,3 m
          • Délka opatření: 1,35 km
          • Průměrná těsnicí hloubka stěny: 8,5 m
          • Použito 490 prefa panelů
          INVESTOR
          Hlavní město Praha
          PROJEKTANT
          Pöyry Enviroment
          ZHOTOVITEL
          Sdružení Zbraslav: SMP CZ a PSVS
          REALIZACE
          09/2008 – 08/2010
          MÍSTO STAVBY
          Praha

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz
           Datová schránka: utdgcji

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           Pondělí až pátek, 7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Datová schránka: utdgcji
           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.