Čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladoboleslavsko

Čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladoboleslavsko

Jednalo se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury v 9 lokalitách Mladé Boleslavi a okolí. Předmětem byla výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce přibližně 14,3 km, výstavba vodovodních řadů v délce přibližně 12,6 km a intenzifikace čistírny odpadních vod Mnichovo Hradiště o kapacitě 7 040 EO.

Kanalizace v Dobrovicích
Stavba řešila doplnění sítě splaškové kanalizace v severní části Dobrovice a v místních částech Týnec a Bojetice. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací. Za tímto účelem byl navržen systém oddělené splaškové kanalizace zahrnující gravitační a tlakové stoky a jednu čerpací stanici odpadních vod. Součástí stavby byly přeložky vodovodních řadů a celoplošná obnova asfaltových povrchů v rozsahu jízdního pruhu, případně celé šíře vozovky.

Řešení kvality pitné vody v Dobrovicích
Především z důvodu nedostatečné přirozené hydrogeologické ochrany lokálních zdrojů podzemních vod využívaných k zásobování jednotlivých obcí a nutnosti úpravy kvality vody bylo navrženo napojení vodovodů města Dobrovice a obcí Luštěnice a Písková Lhota na skupinový vodovod Mladé Boleslavi využívající velice kvalitní a standardně zajištěnou podzemní vodu ze zdrojů Klokočka a Bradlec.

Z technického hlediska se jednalo o vybudování běžných přívodních vodovodních řadů „A“, „B“ a „D“ příslušných dimenzí (DN600 – DN150) v celkové délce 11,280 km. Navržené řady A (s odbočujícím řadem B) a D byly napojeny na vodovodní síť v Mladé Boleslavi a ukončeny napojením na vodárenské zařízení v Dobrovici – řad „A“, „B“ a na vodojem Propast v Kosmonosech – řad „D“. V rámci přivedení vody do čerpací stanice v Dobrovici a následně výtlakem do vodojemu Dobrovice byla provedena rekonstrukce strojních částí a oprava stavebních částí těchto dvou objektů.

Dostavba kanalizace v Mladá Boleslave, Bezděčíně
Stavba řešila doplnění sítě splaškové kanalizace v částech zástavby, kde dosud kanalizace chyběla. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací, kromě Pražské ulice, kde byla kanalizace vybudována již v I. etapě. Za tímto účelem byl navržen systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky, tlakové stoky a čerpací stanici odpadních vod.

Gravitační stoky A byly napojeny do splaškové kanalizace, gravitační stoky B do čistírny splaškových odpadních vod, která přečerpává odpadní vody tlakovou stokou V2 do stoky A-1-2-1. Veškeré odpadní vody jsou pak přečerpávány z čistírny splaškových odpadních vod 1 tlakovou stokou do gravitační kanalizace v obchodní a obslužné zóně Hejtmánka a touto kanalizací jsou odvedeny na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I – Neuberk.

Dostavba kanalizace v Mladé Boleslavi, Láskově
Stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Láskova na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Splašková kanalizace byla svedena do nejnižšího místa obce a odtud svahem po lesním pozemku do Josefodolské ulice v Debři nad Jizerou, kde se napojila na koncovou revizní šachtu kanalizace. Odtud jsou pak splaškové odpadní vody přečerpávány na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Do kanalizační sítě byly napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny. Součástí stavby byla přeložka stávajících vodovodních řadů, které se dostaly do kolize s navrhovanou kanalizací.

Dostavba kanalizace v Chrásti v Mladé Boleslavi
Stavba řešila odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Chrástu na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Součásti stavby byla čistírna splaškových odpadních vod zajišťující přečerpání splaškových odpadních vod zachycených gravitační stokou B do další gravitační stoky B1, která odvádí odpadní vody do koncové revizní šachty na stoce v Bezděčínské ulici cca 50 m pod křižovatkou s ulicí Borovou. Odtud jsou odpadní vody odvedeny na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Součástí stavby byla přeložka vodovodního řadu.

Dostavba kanalizace v ulici Vinecká v Mladé Boleslavi
Stavba řešila odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Vinecké ulice v Mladá Boleslavi do čistírny odpadních vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky J, J1 a jednu tlakovou stoku J. Ta byla napojena na kanalizační sběrač odvádějící splaškové odpadní vody na čistírnu odpadních vod v Mladě Boleslavi I. Součástí stavby byla přeložka vodovodního řadu, který se dostal do kolize s kanalizací.

Dostavba kanalizace v Čejeticích v Mladá Boleslavi
Stavba řešila prodloužení splaškové kanalizace v horní části Koněvovy ulice v Mladé Boleslavi-Čejeticích. Stoka je označena jako K. Do stoky byla napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny.

Intenzifikace čistírny odpadních vod v Mnichově Hradišti je založena na:

 • doplnění mechanického stupně předčištění o lapák štěrku, hrubé česle a čerpací stanici
 • zrušení stupně primární sedimentace,
 • přechodu klasického, plně aerobního aktivačního procesu na systém s biologickou nitrifikací a denitrifikací. Nitrifikační sekce aktivačního procesu jsou osazeny jemnobublinným aeračním systémem na místo existující povrchové aerace. Denitrifikační sekce jsou vybaveny ponornými míchadly,
 • doplnění biologického systému o proces zvýšené eliminace sloučenin fosforu simultánním srážením železitou solí,
 • separaci aktivovaného kalu ve stavebně a technologicky modifikované dvojici pravoúhlých dosazovacích nádrží,
 • změně v nakládání s vyprodukovaným přebytečným kalem na jeho gravitačním zahuštění, aerobní stabilizaci a následném odvodnění přímo na čistírně odpadních vod.

Dostavba kanalizace v Mnichově Hradišti

INVESTOR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
PROJEKTANT
DoVos Trutnov, Vodohospodářské inženýrské služby, GEVOS, HYDROPROJEKT CZ
ZHOTOVITEL
VCES, SMP CZ, BAK stavební společnost, Energie stavební a báňská, Vodohospodářské stavby
REALIZACE
07/2012 – 10/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Mladoboleslavsko, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.