Rekonstrukce mostu přes Čertovku na Kampě, Praha

Rekonstrukce mostu přes Čertovku na Kampě, Praha

Původní betonová nosná konstrukce mostu přes Čertovku v Praze 1, v sousedství pilíře Karlova mostu, mezi ulicemi U Lužického semináře a Na Kampě,  byla ve velmi špatném stavu. Na základě diagnostického průzkumu byla proto část mostu zbourána a nahrazena novou železobetonovou trámovou konstrukcí stejných rozměrů a vzhledu tak, aby nebyla narušena významná turistická lokalita.  

Spodní stavba s výjimkou její horní části (úložných prahů) zůstala zachována. Demolice a výstavba nové nosné konstrukce se uskutečnila ve dvou etapách. Stavební práce probíhaly za vyloučeného automobilového a omezeného pěšího provozu. Pro chodce byl vymezen pruh šíře 1,5 m v první etapě a 2 m ve druhé etapě rekonstrukce mostu. Před zahájením demolice první části nosné konstrukce musely být provizorně přeloženy inženýrské sítě (kabely vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, vodovodních potrubí DN 200 a DN 500, kanalizace, plynu, telefonních sítí), které byly uloženy do kabelovodu na nosné konstrukci návodní poloviny mostu. Další práce pokračovaly ve dvou časově i prostorově na sebe navazujících etapách rekonstrukce mostu.

První etapa rekonstrukce

Během první etapy byla odstraněna část povodní nosné konstrukce mostu. Do dna Čertovky byla zapuštěna betonová montovaná skruž, která chránila koryto řeky před znečištěním a zároveň byla využita jak pro demolici, tak k výstavbě nové nosné konstrukce mostu. Bourání nosné konstrukce v obou etapách předcházelo odstranění vozovky, chodníků, obrubníků a zábradlí. Dlažby vozovky a chodníků byly rozebrány a uschovány u zhotovitele pro zpětné uložení. Při rozebírání jednotlivých částí se povrch vozovky třídil podle druhu dlažby, která byla historicky odlišných typů. Zábradlí mostu bylo rozebráno v místech šroubových spojů, odvezeno a repasováno. Nosná konstrukce byla podélně rozřezána mezi trámy a příčně třemi řezy. Jednotlivé dílce nosné konstrukce byly potom vyjmuty autojeřábem a odvezeny na skládku k recyklaci.

V 1. etapě rekonstrukce byla z nosné konstrukce vyříznuta část krajního trámu s volutami, která byla uschována u zhotovitele jako vzor pro provedení repliky. Po odstranění nosné konstrukce příslušné etapy byla odstraněna i část opěr do úrovně 2,21 m pod niveletu. Horní část opěr byla odstraněna v celé hloubce zdiva. Pro odstranění konstrukce v místě opěry bylo nutné předem osadit záporové pažení. Po odbourání spodní stavby byly zahájeny práce na nových opěrách. Nejprve bylo očištěné původní zdivo, vyrovnáno v tloušťce cca 200 mm betonem C30/37 – XF3 + XD1, jako podklad pro úložný práh. Původní opěra byla obetonována v tloušťce 200 mm, přizděna kamennou obezdívkou tloušťky 200 mm a zarovnána s původním zdivem ve spodní části opěry. Na úložném prahu na straně k ulici U Lužického semináře byl zhotoven vrubový kloub se svislou výztuží, spojující úložný práh a nosná konstrukce. Na opačném úložném prahu byl položen elastomerový pás tloušťky 10 mm. Na skruži byla vybetonována trámová železobetonová nosná konstrukce z betonu C30/37 – XF2, XD1 s výztuží B500B. Nosná konstrukce je trámová, o výšce středních trámů 961 a 1 000 mm. Krajní trámy jsou vysoké 870 m, druhé trámy od kraje mají výšku 1 035 mm. Všechny trámy jsou široké 300 mm. Vnitřní trámy jsou umístěné v osové vzdálenosti 1 560 mm, mezi krajními trámy je osová vzdálenost 1 780 mm. Deska mezi trámy má toušťku. 200 mm, u trámů má náběhy 100 x 100 mm. Na koncích nosné konstrukce jsou jednotlivé trámy příčně propojeny koncovým příčníkem. Římsa byla betonována současně s nosnou konstrukcí, včetně volut. Po dokončení první etapy nosné konstrukce byly definitivně přeloženy všechny inženýrské sítě, které byly vyvěšeny pod nosnou konstrukci dokončené části stavby a propojeny v předpolích v ulici U Lužického semináře a ulici Na Kampě.

Druhá etapa rekonstrukce

Po dokončení všech definitivních přeložek inženýrských sítí byla zahájena demolice druhé části nosné konstrukce, včetně zbývající části spodní stavby. Jednotlivé postupy na zhotovení nosné konstrukce se pak opakovaly ve stejném pořadí, jako u první etapy. Po dokončení celé nosné konstrukce a její izolace proti vodě (stříkaná izolace), bylo namontováno zábradlí, vydlážděna vozovka a chodníky podle pasportu.

Most byl zhotoven v požadovaném termínu, poslední prací byla oprava objízdných tras.

INVESTOR
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
PROJEKTANT
TOP CON SERVIS
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2014 - 4/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.